Historia
Pre uplatnenie v odbore elektrotechniky majú maturanti možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Osvedčenie im umožní ľahšie sa uplatniť na trhu práce.