Od septembra 2014 ponúka SPŠE žiakom 3. ročníka prípravu na povolanie v oblasti Televízna, komunikačná a multimediálna technika. Žiaci budú pracovať s grafickými programami a takzvanými novými médiami. Počas štúdia získajú žiaci skúsenosti s jednotlivými médiami, ich možnosťami a zoznámia sa so základnými nástrojmi. Prostredníctvom hravých a tvorivých experimentov, cvičení a projektov rozvinú svoje praktické zručnosti a budú vedení k sebavyjadrovaniu v oblasti počítačovej grafiky, grafického dizajnu, digitálnej fotografie, animácie, videa a audia.

Chcete používať počítač kreatívne, aby ste tvorili vlastné logá, plagáty, grafiky, animácie,...? Chcete

Súčasťou výučby je predmet spracovanie multimédií. Spracovanie, resp. tvorba multimédií je často založená na zdieľaní informácií a na učení sa v tíme. Poskytuje bohatý priestor pre zážitkové učenie sa, diskusie a prezentáciu vlastných výtvorov. Multimediálna tvorba poskytuje žiakom príležitosť získať praktické zručnosti v práci s rôznymi softvérovými nástrojmi pre tvorbu multimediálnych diel - s vektorovým a rastrovým grafickým editorom, s prostrediami na získanie a úpravu obrázkov, fotografií, zvukov, s video editorom.

Multimediálna tvorba poskytuje učiteľovi atraktívny prostriedok pre menej formálne spoznanie osobností žiakov, pre podporu ich vyjadrovania sa spôsobom v škole často netradičným, no blízkym ich každodenným skúsenostiam - grafikou, zvukom, videom. Úlohy, ktoré učiteľ so žiakmi rieši, vychádzajú z využitia digitálnych technológií v bežnom živote; zachytenie konkrétnej udalosti videom či fotografiou, úprava digitálnych fotografií, kombinácia zvuku, textu a obrazu vo vlastnom filme.

Učivo predmetu multimediálna technika poskytuje žiakom základné vedomosti o elektronických zariadeniach používaných v oblasti audio a video zariadení so zameraním na rozhlasový prijímač, CD prehrávač, TV prijímač, DVD rekordéry, satelitný príjem a videokamery. Predmet je zameraný na oboznámenie sa s technológiami, využívanými v oblasti prenosu analógových a digitálnych signálov. Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom prehľad o najnovších multimediálnych zariadeniach.

 

Dôraz je kladený na oboznámenie študentov s koncovými a prenosovými zariadeniami, ich možnosťami pri zavádzaní najnovších informačných technológií do praxe. Technológie digitálneho spracovania, všestrannosť, pružnosť a tvorivý prístup multimédií využijú absolventi na intenzívnejšie pôsobenie pri podnikateľskej činnosti s cieľom prilákať a získať klientov, zákazníkov, spotrebiteľov a získať tak konkurenčnú výhodu.