Predmet počítačové systémy je zameraný na pochopenie základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s počítačmi po teoretickej i praktickej úrovni.  

Žiaci sa naučia:

  • ovládať princípy a činnosti elektronických zariadení, sieťových aktívnych prvkov, zabezpečovacích systémov, diaľkového  riadenia a monitoringu, 
  • zostavovať PC z aktuálne preferovaných hardwarových komponentov, diagnostikovať a odstrániť chyby hardvéru,
  • realizovať projekt štruktúrovanej kabeláže vrátane jeho zakreslenia do stavebnej dispozície s návrhom serverovne a dátového centra,
  • konštruovať a spravovať počítačovú sieť so správou servera a klientskych počítačov v doméne,
  • pracovať s operačnými systémami,  tvoriť softvér pomocou rôznych programovacích techník, inštalovať aplikačné programy. 

Žiaci majú možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží a umiestňujú sa na prvých miestach vo vyšších súťažných kolách, ktoré sú aj finančne ocenené, a zároveň získavajú  ďalšie významné možnosti vo forme  postupu na výberové vysoké školy alebo uplatnenie v prosperujúcich firmách.

Uplatnenie absolventa: 

absolventi sa môžu uplatniť v oblasti  servisných a obchodných organizáciách, ako správcovia a technici počítačových sietí, programátori, poskytovatelia internetu a dizajnér web stránok, vedomosti absolventa ho predurčujú v pokračovaní v štúdiu na vysokej škole technického charakteru.