Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

 

V školskom roku 2018/2019 otvárame päť tried (150 žiakov)prvého ročníka 4-ročného denného štúdia nasledovne:

 
2 triedy (60 žiakov) v študijnom odbore 2561 M informačné a sieťové technológie v oblasti prípravy na povolanie "vývoj IKT riešení";
3 triedy (90 žiakov) v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika v oblastiach prípravy na povolanie "počítačové systémy" a "televízna, komunikačná a multimediálna technika"; v tomto študijnom odbore otvárame jednu triedu (alebo skupinu žiakov) so športovou prípravou.
 
V zmysle § 62 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov prijímame do 1. ročníka štúdia v SPŠE Hálova uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijímacieho konania. Prijímacie skúšky pozostávajú z overenia vedomostí z profilových predmetov - matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Prijímacie skúšky pozostávajúce z overenia vedomostí z profilových predmetov sa uskutočnia
14. mája 2018 (I. termín) a 17. mája 2018 (II. termín).

Prihlášky na štúdium prijímame do 24. apríla 2018.

Záujem o triedu so športovou prípravou je nutné vyznačiť v prihláške na štúdium v riadku 22.

V prípade podania obidvoch prihlášok na prijatie v SPŠE Hálova odporúčame I. termín prijímacej skúšky vyznačiť pre študijný odbor, ktorý žiak uprednostňuje.

V prihláške treba vyznačiť aj požiadavky na úpravu konania prijímacích skúšok pre žiakov so ŠVVP a integráciou v ZŠ.

Kritériá pre prijatie uchádzačov o denné štúdium 

Aj v školskom roku 2Vozik017/2018 budeme uskutočňovať od 5. februára do 24. apríla 2018 „Prípravku“ pre deviatakov – uchádzačov o štúdium v SPŠE Hálova v školskom roku 2018/2019.

„Prípravku“ budeme realizovať z matematiky (aj „prijímačkové“ príklady) a zo slovenského jazyka a literatúry (aj „prijímačkové“ úlohy).

Prípravka - informácie

Prípravka - prihláška