V školskom roku 2017/2018 otvárame štyri triedy (124 žiakov) 4-ročného denného štúdia nasledovne:

3 triedy (93 žiakov) v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika s oblasťami prípravy „počítačové systémy“ a „televízna, komunikačná a multimediálna technika“. V tomto študijnom odbore otvárame jednu triedu (alebo skupinu žiakov) so športovou prípravou.

1 trieda (31 žiakov) v študijnom odbore 2561 M informačné a sieťové technológie s oblasťou prípravy „vývoj IKT riešení“.

 

V zmysle § 62 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov budeme do 1. ročníka štúdia v SPŠE Hálova v školskom roku 2017/2018 (prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry) prijímať uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijímacieho konania.

Prijímacie skúšky pozostávajúce z overenia vedomostí z profilových predmetov sa uskutočnia 9. mája 2017 (I. termín) a 11. mája 2017 (II. termín).

Kritériá pre prijatie uchádzačov o denné štúdium v študijných odboroch 2675 M elektrotechnika a 2561 M informačné a sieťové technológie.

Aj v školskom roku 2Vozik016/2017 budeme uskutočňovať od 6. februára do 25. apríla 2017 „Prípravku“ pre deviatakov – uchádzačov o štúdium v SPŠE Hálova v školskom roku 2017//2018.

„Prípravku“ budeme realizovať z matematiky (aj „prijímačkové“ príklady) a zo slovenského jazyka a literatúry (aj „prijímačkové“ úlohy).

Harmonogram „Prípravky“ a prihláška sú zverejnené na hlavnej stránke nášho webového sídla.

Prihlášky na štúdium prijímame do 24. apríla 2017.

Záujem o triedu so športovou prípravou je nutné vyznačiť v prihláške na štúdium v riadku 22.

 

Výsledky prijímacieho konania 2017/2018