V školskom roku 2019/2020 otvárame päť tried (145 žiakov)prvého ročníka 4-ročného denného štúdia nasledovne:

3 triedy (90 žiakov) v študijnom odbore 2561 M informačné a sieťové technológie v oblasti prípravy na povolanie "vývoj IKT riešení";
2 triedy (55 žiakov) v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika v oblastiach prípravy na povolanie "počítačové systémy" a "multimediálna technika".

Prijímacie skúšky pozostávajúce z overenia vedomostí z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika sa uskutočnia

Prijímacie skúšky pozostávajúce z overenia vedomostí z profilových predmetov sa uskutočnia

13. mája 2019 (I. termín) a 16. mája 2019 (II. termín).

 

Prihlášky na štúdium prijímame do 26. apríla 2019.

V prípade podania obidvoch prihlášok na prijatie v SPŠE Hálova odporúčame I. termín prijímacej skúšky vyznačiť pre študijný odbor, ktorý žiak uprednostňuje.

V prihláške treba vyznačiť aj požiadavky na úpravu konania prijímacích skúšok pre žiakov so ŠVVP a integráciou v ZŠ. 

Kritériá pre prijatie uchádzačov o denné štúdium 

 

Vozik