SPŠE Hálova je bezbariérovou školou. Za bariéry považujeme všetky prekážky, ktoré komplikujú život našim študentom a ich rodičom, našim zamestnancom, partnerom a širokej verejnosti.

Vozik

V SPŠE Hálova sa nestretnete s viditeľnými ani neviditeľnými bariérami.

„Viditeľné bariéry“ sme odstránili s pomocou nášho zriaďovateľa (Bratislavský samosprávny kraj) a tiež Nadácie Slovenskej sporiteľne. Schodisko do budovy školy bolo upravené aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Jedno zo školských sociálnych zariadení bolo osobitne vybudované ako bezbariérové s dodržaním všetkých požiadaviek pre využívanie telesne postihnutými osobami.

„Neviditeľné bariéry“ jednoducho nestaviame. Každý študent a jeho rodič je pre nás potenciálnym partnerom na otvorenú a kultivovanú diskusiu. Vysoko si ceníme názory a pripomienky zo strany podnikateľských subjektov, ktoré nás svojou materiálnou pomocou a odborným usmerňovaním v oblasti elektrotechniky a informačných technológií dlhodobo udržujú v kondícii školy poskytujúcej kvalitné vzdelávanie v súlade s aktuálnou praxou. V rámci projektu „Otvorená škola“ máme otvorené dvere najmä telovýchovných priestorov denne do neskorých večerných hodín a zároveň sme prístupní pripomienkam širokej verejnosti, ktorá nás navštevuje.

Naším hlavným cieľom je absolvent zorientovaný nielen v odbornej oblasti, ale aj v oblasti mnohorakých ľudských kompetencií. Nechceme len vzdelávať, ale aj zaujať pre študovaný odbor. Nechceme vychovávať s odstupom „nadriadených“, ale trpezlivo študentov usmerňovať v procese vytyčovania cieľov a hľadania ciest.

SPŠE Hálova sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Naši študenti sú však nielen z Bratislavy, ale aj zo Záhoria, či Žitného ostrova a nie sú výnimkou ani študenti zo vzdialenejších lokalít, pretože v prípade potreby môžu byť ubytovaní na internáte vzdialenom od školy 10 minút pešou chôdzou. SPŠE Hálova poskytuje aj stravovacie služby – obedy vo svojej jedálni a ďalšie teplé a studené občerstvenie prostredníctvom školského bufetu a automatov.

Vozik
V SPŠE Hálova poskytujeme 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v odboroch:
2675 M elektrotechnika s oblasťami prípravy na povolanie počítačové systémy a televízna, komunikačná a multimediálna technika,
2561 M informačné a sieťové technológie s oblasťou prípravy na povolanie vývoj IKT riešení.
Pre športovo nadaných absolventov základných škôl otvárame v každom školskom roku aj jednu triedu so športovou prípravou.

Externé pomaturitné štúdium v odbore 2675 N elektrotechnika realizujeme ako 2-ročné kvalifikačné štúdium, v ktorom absolventi získajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku.

Štúdium prebieha v nadštandardne vybavených učebných priestoroch a najmä v priateľskej atmosfére.

Budeme radi, ak nás spoznáte viac…