ELK2

Akreditovaný kurz „elektrotechnické minimum“

Ak hľadáte možnosť nového uplatnenia v odbore elektrotechnického zamerania a potrebujete si doplniť vzdelanie, ponúkame Vám možnosť absolvovať kurz akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Akreditovaný  kurz je určený pre osoby so záujmom získať:

  • odborné vedomosti a zručnosti potrebné k výkonu prác pri montáži, oprave alebo údržbe elektrotechnických zariadení,
  • osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle § 21 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

Požadované vstupné vzdelanie (úspešne ukončené minimálne)

  • úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie) alebo
  • stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list) alebo
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)

Rozsah vzdelávania: 400 hodín

Cena za kurz:

800,00 € zahŕňa prezenčnú výučbu, materiály na štúdium, skúšku a vydanie osvedčenia.

Forma vzdelávania:

vzdelávanie sa bude realizovať kombinovanou formou – prezenčne a dištančne.

  • prezenčne v popoludňajších hodinách 3x týždenne od 15,00 h – 19,30 h (5 vyučovacích hodín, 45 minútových)
  • dištančne formou elektronickej komunikácie

Harmonogram vzdelávania upresní lektor s účastníkmi kurzu na prvom stretnutí.

 

Ukončenie kurzu:

Podmienkou úspešného ukončenia akreditovaného kurzu je minimálne 75% účasť  na vzdelávaní a úspešné vykonanie záverečnej skúšky kurzu.

Doklad o vzdelaní:

osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Kontakt:

e-mail: viera.cedulova@spsehalova.sk 

mobil: 0940 984 427 

Kurz bude otvorený pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov. O termíne otvorenia kurzu budú záujemcovia  upovedomení oznamom na webovej stránke školy a e-mailom.

Prihláška na kurz: tu

Vyplnenú prihlášku pošlite mailom na adresu.