ELK2

ELEKTROTECHNIKA

2675 M elektrotechnika – oblasť prípravy počítačové systémy

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda princípy činnosti elektronických zariadení, PC, periférnych zariadení PC, sieťových aktívnych prvkov a komunikačných protokolov sietí. Dokáže zostavovať PC z hardwarových komponentov, pracovať s operačnými systémami, realizovať projekty štruktúrovanej kabeláže a vlastné návrhy serverovní.

VYUČOVACIE PREDMETY

Odbor 2675 M elektrotechnika

Elektrotechniku budeš študovať v 1. a 2. ročníku (5 a 3 hodiny týždenne), elektroniku v 2. a 3. ročníku (3 a 2 hodiny týždenne), automatizáciu v 3. ročníku (2 hodiny týždenne), elektrotechnické meranie v 3. a 4. ročníku (3 a 3 hodiny týždenne) a elektrotechnickú spôsobilosť v 4. ročníku (1 hodina týždenne). V predmete prax, ktorý budeš mať v 1., 2. a 3. ročníku (3 hodiny týždenne) budeš vyrábať elektronické obvody z aktívnych a pasívnych prvkov, realizovať inteligentné elektroinštalácie, zostavovať počítač a zapájať a montovať satelitný TV systém.

Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

Elektrotechniku budeš študovať v 1. a 2. ročníku (2 a 2 hodiny týždenne), elektroniku v 2. a 3. ročníku (2 a 2 hodiny týždenne), elektrotechnické meranie v 3. ročníku (3 hodiny týždenne) a elektrotechnickú spôsobilosť v 3. ročníku (1 hodina týždenne).  

ZÍSKANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

V odborných elektrotechnických predmetoch sa naučíš základné zákony elektrotechniky, princíp fungovania pasívnych a aktívnych súčiastok v jednosmerných a striedavých elektrických obvodoch, získaš základy z analógovej a číslicovej techniky. Naučíš sa zapojiť jednoduché elektrické obvodyodmerať a vypočítať rôzne elektrické veličinyvyhotoviť protokol z merania.

Praktické zručnosti získaš v merných laboratóriách vybavených potrebnou technikou a v učebniach praxe.

VOĽNÝ ČAS V ŠKOLE – SÚŤAŽE – PROJEKTY

Elektrotechnické predmety majú  aj svoje „krúžky“ mimo vyučovania, kde  môžeš  pracovať pod odborným dohľadom učiteľov a pripravovať sa na rôzne súťaže –  SOČ(stredoškolská odborná činnosť), ZENIT v elektronike alebo praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Ak budeš mať dobré známky z odborných elektrotechnických predmetov, môžeš sa v 2. a 3. ročníku uchádzať o 2-týždňovú medzinárodnú stáž v rámci programu ERASMUS+.

NADVÄZUJÚCE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napr. Slovenská technická univerzita v Bratislave  Fakulta elektrotechniky a informatikyStrojnícka fakultaStavebná fakulta.

ZAMESTNANIE V ODBORE

Ak chceš skôr hneď zarábať, môžeš sa uplatniť vo veľmi žiadaných profesiách: elektrikár, technik, údržbár, montážny pracovník, technik prípravy výroby, technológ a mnohých iných.

Ohm

I=U/R

Vieš kto je na fotografii? Vieš čoho vidíš vzorec?

Tu je odpoveď

Na fotografii je nemecký fyzik George Ohm a jeho známy vzorec - Ohmov zákon Ťa bude sprevádzať na všetkých elektrotechnických predmetoch.
Kirchhoff

Slučky a uzly v elektrotechnike?

Znie to zvláštne ale...

G. R. Kirchhoff

a jeho dva zákony o prúdoch a uzloch, napätí a slučkách. Ani tie Ťa neobídu počas štúdia elektrotechniky.
ampere

Ďalší fyzik?

Nazývame podľa neho základnú jednotku ...

A. M. Ampér

Významný francúzsky matematik a fyzik ktorému vďačíme za objav o interakcii medzi vodičmi, ktorými preteká prúd.
Volta

Batéria?

Ďalší vedec a známe písmeno elektrotechniky - U

Alessandro Volta

Batéria alebo Voltov sĺp, zdokonalenie kondenzátora či jeho priezvisko ako základná veličina elektrického napätia.