ELK2

ELEKTROTECHNIKA

2675 M elektrotechnika – oblasť prípravy Priemyselná informatika

Absolvent teoreticky a prakticky ovláda činnosť rôznych elektrotechnických a elektronických zariadení, počítačov, sieťových prvkov počítačových sietí, programovateľných automatov (PLC) a robotov. Dokáže zostavovať počítač z hardwarových komponentov, pracovať s operačnými systémami, realizovať projekty štruktúrovanej kabeláže a serverovní. Ovláda základy programovacích jazykov Python a C++. Programuje jednoduché úlohy na Arduine, ako aj na PLC a pozná konštrukciu, údržbu a základné programovanie priemyselných robotov.

VYUČOVACIE PREDMETY

Elektrotechnika – budeš ju študovať v prvom ročníku 5 hodín týždenne

Elektronika – budeš ju študovať v druhom a v treťom ročníku po 2 hodiny týždenne

Automatizácia – budeš ju študovať v druhom a v treťom ročníku po 2 hodiny týždenne

Elektrotechnická spôsobilosť – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku – 1 hodinu týždenne

Elektrické merania – budeš študovať v druhom, treťom a vo štvrtom ročníku po 2 hodiny týždenne

Robotika – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku 2 hodiny týždenne.

Priemyselná informatika – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku – 2 hodiny týždenne

Predmet PRAX

– v prvom ročníku – 3 hodiny týždenne v školských dielňach

–  v druhom ročníku – 6 hodín týždenne v školských dielňach

–  v treťom ročníku – 6 hodín týždenne v školských dielňach

–  vo štvrtom ročníku – 6 hodín týždenne mimo školy –  vo firmách

ZÍSKANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

Naučíš sa ako fungujú elektrické javy a elektrické zariadenia okolo nás, naučíš sa merať rôzne elektrické veličiny a ovládať rôzne meracie prístroje (multimeter, osciloskop, tester,..)

Naučíš sa programovacie jazyky Python a C++, ako aj základy programovania PLC.

Veľa sa naučíš o robotoch a ich programovaní.

Praktické zručnosti získaš aj v predmete Prax, kde sa naučíš zapájať a vyrábať rôzne elektronické obvody, ako sa aj naučíš zapájať rôzne elektrotechnické inštalácie.

VOĽNÝ ČAS V ŠKOLE – SÚŤAŽE – PROJEKTY

Elektrotechnické predmety majú aj svoje „krúžky“ mimo vyučovania, kde môžeš pracovať pod odborným dohľadom učiteľov a pripravovať sa na rôzne súťaže – SOC (stredoškolská odborná činnosť), ZENIT v elektronike, alebo praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Ak budeš mať dobré známky z odborných elektrotechnických predmetov, môžeš sa v druhom a v treťom ročníku uchádzať o 2-týždňovú medzinárodnú stáž v rámci programu ERASMUS+.

NADVÄZUJÚCE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou, máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napríklad na Slovenskej  technickej univerzite v Bratislave, najmä na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT), na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI), na Strojníckej fakulte, na Stavebnej fakulte, ako aj na iných technických, prírodovedných, prípadne iných fakultách.

ZAMESTNANIE V ODBORE

Ak chceš po ukončení našej školy zarábať, máš na výber množstvo povolaní v ktorých sa uplatníš. Môžeš pracovať ako správca počítačových sietí, servisný technik pre počítače, autotronik pre bežné automobily, alebo aj elektromobily, elektroinštalatér pre technické zabezpečenie budov, servisný elektrotechnik pri výrobných linkách a pri robotoch, technik prípravy výroby, technológ, montážny pracovník,…Elektrotechnické vzdelanie je stále viac a viac žiadané a cenené.

2675 M Elektrotechnika – oblasť prípravy – Energetika:

Absolvent teoreticky a prakticky ovláda činnosť rôznych elektrotechnických a elektronických zariadení, počítačov, sieťových prvkov počítačových sietí  a robotov. Dokáže zostavovať počítač z hardwarových komponentov, pracovať s operačnými systémami, realizovať projekty štruktúrovanej kabeláže a serverovní. Ovláda základy programovacích jazykov Python a C++. Programuje jednoduché úlohy na Arduine,  pozná konštrukciu, údržbu a základné programovanie priemyselných robotov. Zároveň, absolvent ovláda spôsoby výroby a distribúcie elektrickej energie so zameraním na výrobu elektrickej energie z čistých – alternatívnych zdrojov (slnko, voda, vietor, geotermálna energia, biomasa)

Vyučovacie predmety:

Elektrotechnika – budeš ju študovať v prvom ročníku 5 hodín týždenne

Elektronika – budeš ju študovať v druhom a v treťom ročníku po 2 hodiny týždenne

Automatizácia – budeš ju študovať v druhom a v treťom ročníku po 2 hodiny týždenne

Elektrotechnická spôsobilosť – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku – 1 hodinu týždenne

Elektrické merania – budeš študovať v druhom, treťom a vo štvrtom ročníku po 2 hodiny týždenne

Robotika – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku 2 hodiny tyždenne.

Energetika – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku – 2 hodiny týždenne

Predmet PRAX – v prvom ročníku – 3 hodiny týždenne v školských dielňach

– v druhom ročníku – 6 hodín týždenne v školských dielňach

– v treťom ročníku – 6 hodín týždenne v školských dielňach

– vo štvrtom ročníku – 6 hodín týždenne mimo školy –  vo firmách

Získané vedomosti a zručnosti:

Naučíš sa ako fungujú elektrické javy a elektrické zariadenia okolo nás, naučíš sa merať rôzne elektrické veličiny a ovládať rôzne meracie prístroje (multimeter, osciloskop, tester,..)

Naučíš sa programovacie jazyky Python a C++, ako aj základy programovania robotov.

Veľa sa naučíš o spôsobe výroby a distribúcii elektrickej energie z alternatívnych zdrojov.

Praktické zručnosti získaš aj v predmete Prax, kde sa naučíš zapájať a vyrábať rôzne elektronické obvody, ako sa aj naučíš zapájať rôzne elektrotechnické inštalácie.

Ohm

I=U/R

Vieš kto je na fotografii? Vieš čoho vidíš vzorec?

Tu je odpoveď

Na fotografii je nemecký fyzik George Ohm a jeho známy vzorec - Ohmov zákon Ťa bude sprevádzať na všetkých elektrotechnických predmetoch.
Kirchhoff

Slučky a uzly v elektrotechnike?

Znie to zvláštne ale...

G. R. Kirchhoff

a jeho dva zákony o prúdoch a uzloch, napätí a slučkách. Ani tie Ťa neobídu počas štúdia elektrotechniky.
ampere

Ďalší fyzik?

Nazývame podľa neho základnú jednotku ...

A. M. Ampér

Významný francúzsky matematik a fyzik ktorému vďačíme za objav o interakcii medzi vodičmi, ktorými preteká prúd.
Volta

Batéria?

Ďalší vedec a známe písmeno elektrotechniky - U

Alessandro Volta

Batéria alebo Voltov sĺp, zdokonalenie kondenzátora či jeho priezvisko ako základná veličina elektrického napätia.