Elektrotechnická spôsobilosť

Absolventi SPŠE Hálova majú možnosť ihneď po úspešnej maturitnej skúške absolvovať overenie a získať osvedčenie podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

SKÚŠKA ELS - OZNAM

Pre ukončenie procesu získania Osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti sa bude v utorok 9. júna 2020 od 8.30 h konať skúška z ELS.
V čase od 8.30 h do 9.00 h bude potrebné uhradiť do pokladne školy poplatok 50,- €.
V priestoroch školy je potrebné dodržiavať aktuálne usmernenia hlavného hygienika SR.
Záväznú prihlášku potvrdenú lekárom je potrebné doručiť do SPŠE Hálova poštou alebo osobne (vhodiť do poštovej schránky pri hlavnom vchode) najneskôr do piatka 5. júna 2020.

PRIHLÁŠKA