Elektrotechnická spôsobilosť

Absolventi SPŠE Hálova majú možnosť ihneď po úspešnej maturitnej skúške absolvovať overenie a získať osvedčenie podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

SKÚŠKA - OZNAM

Pre ukončenie procesu získania Osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti sa bude dňa 20. 09. 2019 konať skúška z ELS. Je nutné priniesť so sebou prihlášku potvrdenú lekárom, kópiu maturitného vysvedčenia a poplatok 50,- €.

Čas stretnutia je o 8.30 h. vo vestibule pred elektrotechnickým laboratóriom.