Elektrotechnická spôsobilosť

Absolventi SPŠE Hálova majú možnosť ihneď po úspešnej maturitnej skúške absolvovať overenie a získať osvedčenie podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

SKÚŠKA ELS - OZNAM

Overovanie elektrotechnickej spôsobilosti absolventov SPŠE Hálova sa uskutoční v stredu 9. júna 2021 od 8.30 h v multimediálnej učebni č. 1.

Prihlášku potvrdenú lekárom je potrebné doručiť elektronicky najneskôr do utorka 8. júna 2021 na skola@spsehalova.sk

Poplatok 50,00 € je potrebné uhradiť pred začiatkom skúšky do pokladne školy.

PRIHLÁŠKA