Projekt je manažérsky nástroj na riadenie zmien v škole

Projektový manažment projektové riadenie súhrn všeobecných spôsobilostí odborných vedomostí zručností metód a nástrojov

Projektový cyklus programovanie – identifikácia problemu – Hodnotenie – financovanie – implementácia – vyhodnotenie

Proces: Iniciovanie – Plánovanie – Realizácia – Kontrola – Plánovanie

 • Projekt rozvoja strategického cieľa školy – napr. zlepšovanie pracovných a materiálnych podmienok žiakov a učiteľov …
 • Investičný projekt – napr. rekonštrukcia sociálnych zariadení, rekultivácia areálu školy, vybudovanie externého javiska, …
 • Rozvojový pedagogický´ projekt – napr. rozvoj funkčných gramotností žiakov (na úrovni PK/MZ),
 • Učiteľský projekt (projekt vyučovania) – napr. experimentálne vyučovanie vo fyzike, zatraktívnenie vyučovania matematiky, …
 • Žiacky projekt – napr. úspešní športovci, pamiatky môjho mesta, ročníkový projekt a pod., a ich kombinácie.
 1. Zmena S čím nie sme spokojní! Čo je problém? Čo chceme zlepšiť?
 2. Zámer Čo chceme dosiahnuť, zmeniť! Ako má vypadať cieľový stav po …?
 3. Strategická intervencia (aktivity, podaktivity, úlohy, metódy, postupy) časový harmonogram realizácie
 4. Celkové náklady Kto to zaplatí? Koľko práce a € čosi to bude vyžadovať?
 5. Hodnotenie Ako budeme monitorovať progres? Hodnotenie výstupov a výsledkov projektu

S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). 

Zámer Čo chceme dosiahnuť, zmeniť! ochota konať

Cieľ konkretny výsledok, ktorý si stanovujeme, ČIASTKOVÉ, HLAVNÉ

Merateľné ukazovatele výkonu, ktoré preukazujú účelnosť, účinnosť a efektívnosť projektu (napr. počet absolventov

 • Intervenčná stratégia: ako ideme riešiť problém – výber z možností
 • Rozsah, kvalita – Sú dosiahnuté výstupy a výsledky projektu akceptovateľné prijímateľom, beneficientom?
 • Čas – Podarí sa projekt a jeho aktivity realizovať v plánovaných termínoch?
 • Náklady – čerpajú sa prostriedky a zdroje v plánovanej výške na určené aktivity, dôjde k naplneniu alebo prekročeniu rozpočtu? Spĺňa projekt pravidlo „hodnota za peniaze“.

Význam a úlohy plánovania realizácie projektu:

 • významný prvok pri hodnotení a schvaľovaní projektu,
 • nástroj manažérskeho riadenia projektu,
 • dôležitý nástroj pre realizátorov – ako realizovať projekt,
 •  

Odporúčanie:

 • Projektové aktivity je vhodné čo najpodrobnejšie popísať a naplánovať!
 • Opis aktivít má slovnú, verbalizovanú podobu, najlepšie v chronologickom slede

Vzťahy medzi aktivitami a podaktivitami nimi sú najlepšie vyjadrené formou Ganttovho  (úsečkového)  grafu

Work Breakdown Structure Štruktúra rozpisu práce

Je veľmi účelné rozčleňovať hlavné aktivity smerom dole na podaktivity, úlohy, činnosti a pod.

ľudia nevedia, že majú niečo robiť,

 • málo ľudí na vykonanie činnosti (príprava konferencie),
 • nedoviezli včas potrebné materiály na vzdelávanie,
 • neobjednala sa potrebná (požadovaná) technika,
 • šturmuje sa na poslednú chvíľu, pretože úlohy neboli avizované, iniciované, pripomínané, kontrolované a hodnotené v medzi termínoch a pod.

Míľnik – významný bod v projekte, kedy niečo významné začína alebo končí

 • Výstupy – sú hmatateľné (tangible) produkty, ktoré sú vytvorené realizáciou aktivít projektu (napr. publikácie, metodiky, učebné pomôcky).
 • Výsledky – sú nehmatateľné (intangible) efekty, ktoré priniesla realizácia aktivít projektu (napr. vyššie kompetencie, spôsobilosti učiteľov, výsledky žiakov a pod.)
 • dopadov – vzťahujú sa k následkom pôsobenia realizácie projektu – krátkodobým (špecifickým) a dlhodobým (globálnym
 • Vstupy – čo všetko projekt potrebuje, aby bolo možné realizovať všetky jeho aktivity (napr. práca, spotrebný materiál a pod.)
 • Riziká externé faktory, ktoré ohrozujú priebeh a úspešnosť realizácie projektu : napr. nezáujem zriaďovateľa, nízky záujem učiteľov z iných škôl, málo prihlásených účastníkov, žiakov a pod.

 • je jedným z hlavných nástrojov realizácie projektu,
 • vymedzuje max. výdavky na aktivity, položky, resp. druhy výdavkov projektu (napr. personálne výdavky),
 •  
 • 1.Po naplánovaní jednotlivých aktivít a vymedzení zdrojov určiť finančné zdroje (položky) potrebné na dosiahnutie každej aktivity/úlohy.

  2.Zoradiť jednotlivé náklady na každú aktivitu/úlohu do kategórií a položiek rozpočtu.

  3.Zistiť u dodávateľov cenu za výrobky a služby. Ak to vyžaduje poskytovateľ grantu je potrebné urobiť prieskum trhu a vybrať najprijateľnejšiu cenu.

  4.Každú položku je potrebné vyčísliť čo najpresnejšie. Je potrebné zobrať do úvahy všetky okolnosti a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť výdavky.

  5.Urobiť súčet za každú položku a výsledný súčet (rozpočet spolu).

  6.Skontrolovať výsledný súčet voči max. alokácii a ak je to potrebné, urobiť úpravy.

  7.Odsúhlasiť rozpočet s oprávnenou osobou, napr. riaditeľom školy.

 • Riadenie po línii (klasický manažment)

Jednoznačne vymedzuje vzťahy nadriadenosti a podriadenosti (VPZ – PZ). Línia v riadení je určená organizačným poriadkom (štruktúrou) a zaradením zamestnanca.

 • Projektové riadenie môže byť realizované:
 • projektovým tímom (bez jednoznačne vymedzenej organizačnej štruktúry) – vhodné pre malé projekty,
 • relatívne trvalou projektovou organizačnou štruktúrou (deľba práce je premietnutá do pracovných pozícií v projekte) – vhodné pre veľké projekty

Koordinácia projektu:

 • funkčné zaradenie – právomoc a riešiteľské kapacity
 • skúsenosti s pracovnou pozíciou (PM, FM, MM, MP),
 • kvalifikácia (manažérske, ekonomické vzdelanie),
 • manažérske spôsobilosti (viesť a riadiť ľudí, plánovať, …) a iné.
 •  

Odborné aktivity projektu:

 • odborná spôsobilosť – priniesť pridanú hodnotu k riešeniam,
 • časové kapacity riešiteľa – voľné kapacity,
 • schopnosť tímovo spolupracovať – kooperatívnosť,
 • motivácia pre projekt – záujem o riešenú problematiku a iné.

Personálna matica určuje a legitimizuje obsadenie pracovných pozícií
v projekte. 

Tabuľka personálnej matice obvykle obsahuje (OP ĽZ model):

 • Číslo (kód) pracovnej pozície
 • Názov pracovnej pozície
 • Krátky opis vykonávanej činnosti
 • FPD – predpokladaný kumulatívny fond pracovnej doby v projekte
 • Odmeňovanie (hodinová sadzba v cene práce zamestnanca)
 • Trvanie pracovnej pozície (od – do)
 • Meno zamestnanca
 • Poznámka

Monitorovanie – zahrňuje priebežné pravidelné sledovanie realizácie projektu voči schválenému harmonogramu. Monitorovanie zahrňuje:

 • priebežný zber informácií o realizácii projektu (sústredenie podkladov),
 • spracovanie a odosielanie monitorovacích správ (napr. štvrťročne)

Kontrola – zahrňuje zber informácií o tom, či činnosti realizované v projekte sú v súlade s:

 • internými pravidlami školy (smernicami, riadiacimi aktami),
 • harmonogramom a opisom projektu,
 • aktuálne platnou legislatívou (pracovno-právnou, finančnou a pod.)
 • Publicita – informovanie verejnosti o realizácii a výsledkoch projektu (napr. prezentačné materiály, web stránka, platená reklama a pod.)
 • Diseminácia – šírenie výstupov a výsledkov projektu ďalším stranám, obvykle partnerom (napr. iným školám, učiteľom, rodičom, žiakom)