Preskočiť na obsah
Pomaturitné štúdium baner

Pomaturitné štúdium

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava otvára v školskom roku 2020/2021 externé pomaturitné štúdium v študijnom odbore 2675 N elektrotechnika v oblasti prípravy „počítačové systémy“.

Štúdium sa realizuje v zmysle § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení ako dvojročné kvalifikačné štúdium, v ktorom žiaci získajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku.

Podmienky prijatia:

  1. úspešne absolvovaná maturitná skúška na gymnáziu alebo strednej odbornej škole,
  2. zdravotná spôsobilosť uchádzača potvrdená na prihláške na štúdium.

Prijímanie prihlášok:

do 31. augusta 2020 osobne, poštou alebo elektronicky na skola@spsehalova.sk

Cieľom štúdia je príprava absolventa s odbornými teoretickými vedomosťami a s praktickou spôsobilosťou pre výkon kvalifikovanej a samostatnej práce v oblasti elektrotechniky a informačno-komunikačných technológií (IKT).

Obsah štúdia:

odborné predmety v oblasti elektrotechniky a IKT.

Školský vzdelávací program

Organizácia štúdia:

teoretické a praktické vyučovanie sa realizuje konzultáciami študentov s vyučujúcimi jednotlivých predmetov v učebniach, odborných učebniach, laboratóriách a dielňach SPŠE Hálova.

Absolvent štúdia získa okrem maturitného vysvedčenia z odborných predmetov aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prvý ročník pomaturitného vzdelávania s v tomto školskom roku neuskutoční, z dôvodu nedostatočného počtu uchádzačov.
 

Ďalšie informácie:

Ing. Andrea Kuncová, zástupkyňa riaditeľky, 02/63 82 34 02

Prihláška na stiahnutie

 Organizácia štúdia 2. ročník