Pomaturitné štúdium

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava otvára v školskom roku 2020/2021 externé pomaturitné štúdium v študijnom odbore 2675 N elektrotechnika v oblasti prípravy „počítačové systémy“.

Štúdium sa realizuje v zmysle § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení ako dvojročné kvalifikačné štúdium, v ktorom žiaci získajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku.

Podmienky prijatia:

  1. úspešne absolvovaná maturitná skúška na gymnáziu alebo strednej odbornej škole,
  2. zdravotná spôsobilosť uchádzača potvrdená na prihláške na štúdium.

Prijímanie prihlášok:

do 31. augusta 2020 osobne, poštou alebo elektronicky na skola@spsehalova.sk

Cieľom štúdia je príprava absolventa s odbornými teoretickými vedomosťami a s praktickou spôsobilosťou pre výkon kvalifikovanej a samostatnej práce v oblasti elektrotechniky a informačno-komunikačných technológií (IKT).

Obsah štúdia: odborné predmety v oblasti elektrotechniky a IKT.

Školský vzdelávací program

Organizácia štúdia: teoretické a praktické vyučovanie sa realizuje konzultáciami študentov s vyučujúcimi jednotlivých predmetov v učebniach, odborných učebniach, laboratóriách a dielňach SPŠE Hálova.

Absolvent štúdia získa okrem maturitného vysvedčenia z odborných predmetov aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Organizácia 1. ročníka štúdia v školskom roku 2019/2020

7. september 2020

Zápis do 1. ročníka štúdia

Úvodné informácie o štúdiu

Časový rozvrh štúdia v I. polroku školského roka 2020/2021

od 14. septembra 2020

do 25. januára 2021

I. polrok školského roka 2020/2021

konzultácie každý pondelok podľa rozvrhu v čase od 14.30 h do 19.00 h

Pondelok 1. 2. 2021

POLROČNÉ PRÁZDNINY

od 10. februára 2020

do 29. júna 2020

II. polrok školského roka 2020/2021

konzultácie každý pondelok podľa rozvrhu v čase od 14.30 h do 19.00 h

 

Ďalšie informácie: Ing. Andrea Kuncová, zástupkyňa riaditeľky, 02/63 82 34 02

Prihláška na stiahnutie