uff

Poradenstvo

 • Kariérové poradenstvo

 • – v súčasnosti jeden z najnovších trendov na trhu práce

  – poradenstvo je spojovacím prostriedkom medzi vzdelávacím systémom a prípravou na jednej strane a trhom práce  na strane druhej

  jeho úlohou je zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov, so zameraním na jednotlivca – s jeho vrodenými alebo získanými vedomosťami, schopnosťami, s cieľom využiť ich pri profesijnom uplatnení a profesijnom raste

   

  Kariérne poradenstvo na našej škole ponúka:

   –poradenskú činnosť -poradenstvo pre študentov v otázkach profesijnej orientácie – identifikácia  spôsobilostí, ako základných predpokladov pre výkon profesie, ašpirácií a vnútorných motivačných činiteľov,

  konzultačnú činnosť -poskytovanie konzultácií študentom, ich zákonným zástupcom, poskytovanie informácií o formách  VŠ štúdia, o firmách (zamestnávateľoch)

   –koordinačnú činnosť -sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a odborníkmi z praxe). Kariérový poradca realizuje individuálne a skupinové aktivity s cieľom čo najlepšieho uplatnenia povolania a uplatnenia na trhu práce.

   

  Kariérna poradkyňa:

  Mgr. Alena Mihalovičová

  Kontakt:

  -Mail: alena.mihalovicova@spsehalova.sk

  -EduPage: správa – učiteľ- Alena Mihalovičová

  -t.č.: 0949 015 290

   

  Konzultačné hodiny:

  Utorok: 9,30 – 14,00

  Termín (aj iný) prosím dohodnúť osobne, e-mailom, EduPage správom, či telefonicky

  Kabinet obn-etv-nbk č. B2-24

MGR. Alena MIHALOVIČOVÁ

Absolvovala štúdium na dvoch fakultách Univerzity Komenského v Bratislave – RKCMBF a PF. Pracuje vyše 20 rokov ako stredoškolská učiteľka na rôznych pozíciách. Podieľa sa na viacerých mentoringových a mimovyučovacích projektoch pre študentov.