uff

Poradenstvo

Výchovné poradenstvo

Ak máte často zlú náladu, ťažkosti vo vzťahoch, či v škole a chcete sa poradiť, či len tak porozprávať, som tu pre vás každý deň

od 8.00 do 14.00, po dohode aj po 14.00.

Môžete mi napísať cez Edupage alebo sa rovno zastaviť. Sedím v C bloku na 3. poschodí hneď pri schodoch. 

Anička

MGR. Anna PITTNEROVÁ - školská psychologička 0949 015 295

V roku 2016 ukončila magisterské štúdium na  Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore psychológia. Venuje sa preventívnym programom zameraným na rizikové správanie dospievajúcich, preventívnym sociálno-výchovným činnostiam v škole, práci s motiváciou a zmenou v rodinách a pároch a poradenskému procesu v práci s deťmi, rodinou a skupinou.

 • Kariérové poradenstvo

 • – v súčasnosti jeden z najnovších trendov na trhu práce

  – poradenstvo je spojovacím prostriedkom medzi vzdelávacím systémom a prípravou na jednej strane a trhom práce  na strane druhej

  jeho úlohou je zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov, so zameraním na jednotlivca – s jeho vrodenými alebo získanými vedomosťami, schopnosťami, s cieľom využiť ich pri profesijnom uplatnení a profesijnom raste

   

  Kariérne poradenstvo na našej škole ponúka:

   –poradenskú činnosť -poradenstvo pre študentov v otázkach profesijnej orientácie – identifikácia  spôsobilostí, ako základných predpokladov pre výkon profesie, ašpirácií a vnútorných motivačných činiteľov,

  konzultačnú činnosť -poskytovanie konzultácií študentom, ich zákonným zástupcom, poskytovanie informácií o formách  VŠ štúdia, o firmách (zamestnávateľoch)

   –koordinačnú činnosť -sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a odborníkmi z praxe). Kariérový poradca realizuje individuálne a skupinové aktivity s cieľom čo najlepšieho uplatnenia povolania a uplatnenia na trhu práce.

   

  Kariérna poradkyňa:

  Mgr. Alena Mihalovičová

  Kontakt:

  -Mail: alena.mihalovicova@spsehalova.sk

  -EduPage: správa – učiteľ- Alena Mihalovičová

  -t.č.: 0949 015 290

   

  Konzultačné hodiny:

  Utorok: 9,30 – 14,00

  Termín (aj iný) prosím dohodnúť osobne, e-mailom, EduPage správom, či telefonicky

  Kabinet obn-etv-nbk č. B2-24

MGR. Alena MIHALOVIČOVÁ

Absolvovala štúdium na dvoch fakultách Univerzity Komenského v Bratislave – RKCMBF a PF. Pracuje vyše 20 rokov ako stredoškolská učiteľka na rôznych pozíciách. Podieľa sa na viacerých mentoringových a mimovyučovacích projektoch pre študentov.