Preskočiť na obsah
Poradenstvo baner

Poradenstvo

Kariérové poradenstvo

  • v súčasnosti jeden z najnovších trendov na trhu práce
  • poradenstvo je spojovacím prostriedkom medzi vzdelávacím systémom a prípravou na jednej strane a trhom práce  na strane druhej
  • jeho úlohou je zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov, so zameraním na jednotlivca – s jeho vrodenými alebo získanými vedomosťami, schopnosťami, s cieľom využiť ich pri profesijnom uplatnení a profesijnom raste

 

 Kariérne poradenstvo na našej škole ponúka:

  1.  poradenskú činnosť -poradenstvo pre študentov v otázkach profesijnej orientácie – identifikácia  spôsobilostí, ako základných predpokladov pre výkon profesie, ašpirácií a vnútorných motivačných činiteľov,
  2. konzultačnú činnosť -poskytovanie konzultácií študentom, ich zákonným zástupcom, poskytovanie informácií o formách  VŠ štúdia, o firmách (zamestnávateľoch)
  3.  koordinačnú činnosť -sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a odborníkmi z praxe). Kariérový poradca realizuje individuálne a skupinové aktivity s cieľom čo najlepšieho uplatnenia povolania a uplatnenia na trhu práce.

 

Kariérna poradkyňa:

Mgr. Alena Mihalovičová

Kontakt:

Mail: alena.mihalovicova@spsehalova.sk

EduPage: správa – učiteľ- Alena Mihalovičová

t.č.: 0949 015 290

Konzultačné hodiny:

Utorok: 9,30 – 14,00

Termín (aj iný) prosím dohodnúť osobne, e-mailom, EduPage správom, či telefonicky

Kabinet obn-etv-nbk č. B2-24

Portrétna fotografia Mgr. Alena Mihalovičová

MGR. Alena MIHALOVIČOVÁ

Absolvovala štúdium na dvoch fakultách Univerzity Komenského v Bratislave – RKCMBF a PF. Pracuje vyše 20 rokov ako stredoškolská učiteľka na rôznych pozíciách. Podieľa sa na viacerých mentoringových a mimovyučovacích projektoch pre študentov.