h3

Školský vzdelávací program

2675 M elektrotechnika

DENNÉ ŠTÚDIUM

Od tretieho ročníka štúdia sa vzdelávanie žiakov špecializuje na dve oblasti prípravy na povolanie:

  • počítačové systémy,
  • televízna, komunikačná a multimediálna technika.

SPŠE Hálova otvára v každom ročníku štúdia aj jednu triedu so športovou prípravou. Cieľom je udržanie kontinuity vzdelávania športovo nadaných žiakov aj na škole technického zamerania.

 
odbor

2561 M informačné a sieťové technológie

DENNÉ ŠTÚDIUM

Vzdelávanie žiakov sa špecializuje na oblasť prípravy na povolanie:

  • vývoj IKT riešení.
 
odbor

2675 N elektrotechnika

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Absolvent študijného odboru elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektronických zariadení.

Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti.

 

Úplné znenie školských vzdelávacích programov je k nahliadnutiu na sekretariáte školy.