Preskočiť na obsah

Súčasnosť

Štúdium v SPŠE Hálova je výbornou voľbou pre tých, ktorí majú záujem o kvalitné stredoškolské štúdium v oblasti informačných technológií a elektrotechniky.

SPŠE Hálova sídli modernej budove s nadštandardným technickým vybavením pre teoretické aj praktické vzdelávanie v 4-ročných študijných odboroch 2675 M elektrotechnika 2561 M informačné a sieťové technológie. Študenti SPŠE Hálova majú možnosť získať počas štúdia medzinárodne uznávaný certifikát CISCO, ktorý výrazne zvyšuje ich hodnotu na trhu práce. Získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. je v SPŠE Hálova samozrejmosťou. Úspešní absolventi ukončujú štúdium maturitnou skúškou.

Po skončení štúdia môžu pokračovať na vysokej škole technického zamerania alebo sa zamestnať kdekoľvek v Európe. Ich šance na uplatnenie škola zvyšuje aj významným prepojením teoretického a praktického vzdelávania. Má zavedený vlastný osvedčený model výučby odbornej praxe. Všetci študenti SPŠE Hálova nadobúdajú odborné zručnosti ako praktikanti vo firmách a inštitúciách a tí najlepší dostávajú možnosť praxovať aj u zahraničných partnerov v rámci projektov programu Erasmus+. Zamestnávatelia vysoko pozitívne hodnotia tento model prepojenia teórie a praxe. Vďaka bezplatnej praxi majú možnosť spoznať a pripraviť si vhodných kandidátov pre svoje pracovné pozície. Záujem firiem už prevyšuje potenciál školy, a to aj napriek tomu, že počet študentov má rastúci trend.

SPŠE Hálova ako prvá SŠ v bratislavskom regióne začala pripravovať študentov v odbore informačné a sieťové technológie, ktorého vznik podmienila stále narastajúca potreba stredoškolských absolventov informatického zamerania.

Popri vhodne zvolených oblastiach prípravy sa na kvalite absolventov podieľajú aj vhodne zvolené formy a metódy vzdelávania. Hlavným cieľom je aktivizácia študentov v procese vzdelávania. Väčšinu vyučovacích predmetov študenti absolvujú po 8 až 15-členných skupinách v učebniach s výpočtovou technikou, v laboratóriách a v špecializovaných učebniach praxe. Priekopníckou formou a metódou vzdelávania je OpenLab. Vzdelávanie v OpenLaboch vedú lektori – labmasteri z firiem. V OpenLaboch neexistuje „skúšanie“ ani „písomky“, sleduje a hodnotí sa pokrok študenta a dosahovanie cieľov.

SPŠE Hálova učí pre život. Študenti nadobúdajú kľúčové kompetencie – spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote, spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku a schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách. Nadobudnuté odborné vedomosti a praktické zručnosti uplatňujú absolventi SPŠE Hálova ako zamestnanci rôznych spoločností, ale aj ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava je školou

  • s pozitívnou pracovnou atmosférou a dobrými medziľudskými vzťahmi,
  • s účelným a moderným vybavením, ktoré prispieva ku kvalite vyučovania a zvyšuje jeho efekt,
  • permanentne budujúcou pozitívne vzťahy s okolím,
  • v ktorej je tvorivá atmosféra založená na dôvere, otvorenosti, demokracii a vzájomnej spolupráci,
  • ktorá vytvára podmienky pre neustále zvyšovanie šancí absolventov na uplatnenie sa v podnikateľskej sfére a na globálnom trhu práce a na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.