Predstav svoj projekt 01

SPŠE, Hálova 16, Bratislava vyhlasuje súťaž pre žiakov 9. ročníkov základných škôl v školskom roku 2022/2023 s možnosťou získania vyššieho počtu bodov v rámci prijímacieho konania na SPŠE Hálova v nasledovných štyroch sekciách:

ELEKTROTECHNIKA - INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE - MULTIMÉDIÁ - PROGRAMOVANIE

ELEKTROTECHNIKA

Smart technológie - IoT

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Počítač - vstupná brána do sveta IT

MULTIMÉDIÁ

VLOG - dokumentárny prierez dňa

PROGRAMOVANIE

Aplikácia - web - hra

Pravidlá súťaže

  • 1. Do súťaže sa môže zapojiť len žiak 9. ročníka základnej školy.
  • 2. Žiaci sa povinne registrujú cez nasledovný formulár https://forms.gle/XEDdx3ar8M9EWa9t8, k registrácii žiaka sú potrebné údaje o jednom zákonnom zástupcovi. Súťažiaci má súhlas rodiča/zákonného zástupcu o poskytnutí osobných údajov organizátorovi súťaže.
  • 3. Jeden účastník súťaže môže byť zaregistrovaný LEN do jednej sekcie súťaže.
  • 4. Súťažiaci je individuálny autor a prihlásením sa do súťaže prehlasuje, že je autorom projektu, ktorý prihlasuje.
  • 5. Projekt sa skladá z  teoretickej časti (powerpointová prezentácia s počtom cca 15 snímok) a praktickej časti (finálne dielo).

 

6. Ak sa jedná výhradne o teoretický projekt (text ľubovoľného literárneho útvaru), musí byť vo formáte seminárnej práce 

7. (číslovanie strán, písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5) v členení:  úvodná strana, úvod, obsah, 2 kapitoly s  podkapitolou, záver, použitá literatúra v rozsahu 8 – 10 strán.

8. Odovzdanie prezentácie, výhradne teoretického projektu a praktickej časti (napr. zdrojový kód, portfólio) prebehne elektronicky zaslaním na mailovú adresu: sutaz@spsehalova.sk do dňa uvedeného ako deň ukončenia súťaže, odovzdanie inej praktickej časti (napr. plošný spoj) fyzicky v budove školy v rovnaký deň.

10. Prezentácia projektu bude prebiehať podľa aktuálnych možností mimoriadnej pandemickej situácie, buď prezenčne    v budove SPŠE, alebo ON-LINE formou prostredníctvom MS Teams.

Prvé miesto v súťaži

10 bodov
  •  

Druhé miesto v súťaži

8 bodov
  •  

Tretie miesto v súťaži

5 bodov
  •  

Termíny:

Vyhlásenie súťaže 22. 02. 2022

Týmto dňom je súťaž odštartovaná.

Ukončenie súťaže 31. 03. 2022

Do tohto termínu (vrátane) je účastník súťaže povinný odovzdať kompletné dielo, teda teoretickú aj praktickú časť.

Support days 23. - 25. 02. 2022 / 15-16 h

Podpora pre registrovaných súťažiacich je možná počas prvého súťažného týždňa prostredníctvom aplikácie MS Teams

SUPPORT

Podpora pre registrovaných súťažiacich 23. - 25. 02. 2022 od 15-16 h.