Základné informácie

V SPŠE Hálova poskytujeme 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v odboroch:

2561 M informačné a sieťové technológie s oblasťou prípravy na povolanie
– vývoj IKT riešení;

2675 M elektrotechnika s oblasťami prípravy na povolanie
– počítačové systémy,

2567 M multimédiá

 

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť spolu 5 tried s počtom žiakov 150 a 1 triedu externého pomaturitného štúdia s počtom žiakov 20.
Externé pomaturitné štúdium v odbore 2675 N elektrotechnika realizujeme ako 2-ročné
kvalifikačné štúdium, v ktorom absolventi získajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore
vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku.

Úspešný absolvent získava:
– osvedčenie o spôsobilosti elektrotechnika podľa § 21 vyhl. Č. 508/2009 Z. z,,
– medzinárodne uznávaný Cisco certifikát,
– doklad o odbornej praxi – potvrdenie o rozsahu a o kompetenciách nadobudnutých vo firmách v súlade s Národným štandardom kvalifikácií SR,
– certifikáty z oblasti informačných a sieťových technológií.
Budeme radi, ak nás spoznáte viac…