Základné informácie

V SPŠE Hálova poskytujeme 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v odboroch:
 2561 M informačné a sieťové technológie s oblasťou prípravy na povolanie
 vývoj IKT riešení;
 2675 M elektrotechnika s oblasťami prípravy na povolanie
 počítačové systémy,
 televízna, komunikačná a multimediálna technika.
Plánujeme otvoriť spolu 5 tried s počtom žiakov 150 a 1 triedu externého pomaturitného
štúdia s počtom žiakov 20.
Externé pomaturitné štúdium v odbore 2675 N elektrotechnika realizujeme ako 2-ročné
kvalifikačné štúdium, v ktorom absolventi získajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore
vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku.
Úspešný absolvent získava:
 osvedčenie o spôsobilosti elektrotechnika podľa § 21 vyhl. Č. 508/2009 Z. z,,
 medzinárodne uznávaný Cisco certifikát,
 doklad o odbornej praxi – potvrdenie o rozsahu a o kompetenciách nadobudnutých vo
firmách v súlade s Národným štandardom kvalifikácií SR,
 certifikáty z oblasti informačných a sieťových technológií.
Budeme radi, ak nás spoznáte viac…