Preskočiť na obsah
prirodovedna pk baner

Činnosť prírodovednej predmetovej komisie

Predmety: matematika, fyzika

Základom každej úspešnej školy je vytvorenie dobre fungujúceho vnútorného systému riadenia. Dôležitá je spolupráca nielen medzi učiteľmi a vedením, ale aj ich participácia na rozhodovaní o základných otázkach školy. Túto je možné realizovať prostredníctvom metodických združení a predmetových komisií, ktoré tvoria základnú zložku metodicko-riadiacej práce školy. Predmetové komisie (ďalej len PK )sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy. PK je oporou vedenia školy pri realizácii školskej politiky v podmienkach príslušnej školy. Je to pracovná skupina učiteľov, ktorí vyučujú ten istý predmet alebo príbuzné predmety na tej istej škole

Hlavné ciele predmetovej komisie prírodovedných predmetov

 • Účasť na akciách usporiadaných MPC BA a inými odbornými inštitúciami, odovzdávanie poznatkov kolegom.
 • Vzájomné konzultácie pri riešení aktuálnych problémov a vzájomné hospitácie.
 • Využívanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese.
 • Využívanie nových metód a foriem práce vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Analýza využívania dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Naďalej priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a vytvárať podmienky pre tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu – prvky projektového vyučovania, skupinového vyučovania, párového vyučovania a herné metódy.
 • Príprava žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku z matematiky v novozavedenom predmete Seminár z matematiky , priebežná analýza pripravenosti žiakov 4. ročníkov na externú maturitu.
 • Využívať systém Edupage na samoštúdium a overovanie vedomostí žiakov.
 • Rozvoj čitateľskej gramotnosti riešením slovných úloh.
 • Rozvoj finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh.
 • Rozvoj podnikateľských zručností v skupinových projektoch.
 • Spolupráca členov PK s vyučujúcimi odborných predmetov pri riešení problémov s matematickým spracovaním úloh. Spolupráca vyučujúcich FYZ s učiteľmi odborných predmetov na zosúladenie obsahu učiva v UO.
 • Organizovanie súťaží a exkurzií na podporu osobnostného rozvoja žiakov.
 • Zacieliť pozornosť na rozvíjanie kľúčových kompetencií s dôrazom na rozvoj kritického myslenia.
 • Systematické monitorovanie kvality výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP.
 • Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít – vzájomné učenie sa.
 • Vytvoriť zadania na prijímacie pohovory.
 • Viesť prípravný seminár na prijímacie pohovory pre žiakov ZŠ.
 • Zameriavať u žiakov pozornosť na potrebu boja proti násiliu, využívať tematické celky učebných osnov ako i medzipredmetové vzťahy na posilnenie tolerancie, odstraňovanie rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie, boja proti drogám a diskriminácii, bezpečné používanie internetu.
 • Organizovať činnosť žiakov v rôznych krúžkoch v mimovyučovacom čase na podporu výučby matematiky a fyziky.
 • Aktívne sa podieľať na starostlivosti o učebné pomôcky, ich inventarizácii, obstarávaní, oprave a vyradení.
 • Priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach, aby boli zabezpečené podmienky pre bezpečnú a tvorivú klímu v triedach.
 • Vypracovať a uskutočniť vstupné previerky z matematiky v 1. ročníku.
 • Vypracovať a uskutočniť písomné práce predpísané učebnými osnovami.
 • Dopĺňať úlohy z MAT na webovú stránku kolbi, Google Drive M. Obselková