Preskočiť na obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.spsehalova.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

 1. Obrázky v PDF dokumentoch, logá, bannery, neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 2. Samostatný zvukový záznam nemá dostupný ekvivalentný prepis. Nepočujúci používateľ sa k tomuto obsahu nedostane. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred)]
 3. Video nemá titulky, pre nepočujúcich používateľov nie je prístupné. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (pre médiá nahraté vopred)]
 4. Zoznamy nie sú sémanticky správne definované pomocou tagov <ol>, <li>. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy)]
 5. Uvedené zoznamy sú definované ako tabuľka, čítač obrazovky ich preto nečíta v správnom poradí, po stĺpcoch, ale po riadkoch. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie)]
 6. Autocomplete nie je vo formulári definovaný. Uvedené porušenie sa týka všetkých formulárov nachádzajúcich sa na webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu)]
 7. Odkazy nie sú podčiarknuté, nie je preto možné ich vizuálne odlíšiť od bežného textu. Je potrebné, aby boli odkazy podčiarknuté mimo zamerania, ale aj pri zameraní, aby sa ich dalo identifikovať a rozoznať od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb)]
 8. Text uvedený modrou farbou nespĺňa minimálny kontrastný pomer 4,5:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 9. Kalendár je na stránke uvedený formou obrázka, pre nevidiaceho používateľa nie je prístupný, pretože nie je k nemu poskytnutá žiadna textová alternatíva. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 10. Vstupné pole slúžiace na vyhľadávanie spolu s tlačidlom lupy nespĺňa minimálny kontrastný pomer 3:1, vstupné pole nie je v dostatočnom kontraste so spodnou časťou stránky. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 11. Menu, ktoré sa zobrazí pri zameraní myšou, nie je možné odstrániť prostredníctvom klávesnice pomocou klávesa Esc. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou]
 12. Pomocou klávesnice nie je možné zamerať položky menu “Pre uchádzačov”, “Pre žiakov” a “Pre rodičov” a nie je možné sa dostať na ich podpoložky. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 13. Banner https://spsehalova.sk/kam-po-strednej/ sa automaticky aktualizuje a mení sa text, nie je však možné zastaviť jeho pohyb. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
 14. Na webovom sídle sa nenachádza skiplink, ktorý by umožňoval preskočiť opakujúce sa časti obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 15. Názov PDF dokumentu nie je popisný a zrozumiteľný, neobsahuje výstižnú informáciu popisujúcu obsah tohto dokumentu. Uvedené porušenie sa týka mnohých PDF dokumentov nachádzajúcich sa na webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 16. Cookies nie sú zamerateľné ako prvé pri prechádzaní stránky pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami]
 17. Nie je vhodné uvádzať ako text odkazu URL adresu, pretože nie je možné z nej identifikovať, kam tento odkaz smeruje. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 18. PDF dokument nemá definované záložky. Uvedené porušenie sa týka viacerých PDF dokumentov zverejnených na webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
 19. Zameranie uvedených odkazov pri ovládaní stránky pomocou klávesnice nie je viditeľné. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 20. Výber podpoložiek z menu pomocou myši vyžaduje presnú trajektóriu, pri vychýlení z dráhy sa menu stratí. [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
 21. PDF dokument nemá definovaný jazyk. Uvedené porušenie sa týka viacerých PDF dokumentov zverejnených na webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 22. Odkazy Previous a Next nemajú programovo nastavený anglický jazyk, čítač obrazovky ich preto neinterpretuje správne, ale s nastaveným slovenským jazykom. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 23. Na stránke sa nenachádzajú navigačné mechanizmy, na základe ktorých by sa používateľ dokázal pohybovať po ďalších stránkach webového sídla. [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná navigácia]
 24. Identifikácia chyby nie je postačujúca, chybná položka nie je zvýraznená a chyba sa po chvíli stratí. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
 25. Informácia o význame hviezdičky nie je uvedená na začiatku formulára. Uvedené porušenie sa týka všetkých formulárov zverejnených na webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
 26. Pomocou validátora bolo zistených 6 chýb, jedna z nich sa týka nesprávneho vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 01.02.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: skola@spsehalova.sk Správcom webového sídla je SPŠE Hálova.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je SPŠE Hálova na e-mailovej adrese: skola@spsehalova.sk