mentoring

Model sprevádzania

Naším cieľom je, aby každý absolvent  SPŠE Hálova našiel uplatnenie na trhu práce predovšetkým v odbore, ktorý vyštudoval. Preto uskutočňujeme

KARIÉROVÉ SPREVÁDZANIE – študentov individuálne podporujeme a usmerňujeme  k dosiahnutiu požadovaného stupňa kariérovej zrelosti.

 

Dôležitou súčasťou kariérového sprevádzania je

KARIÉROVÁ VÝCHOVA – u študentov trénujeme schopnosti uskutočňovať samostatné, zodpovedné, profesionálne rozhodnutia o svojom kariérovom smerovaní. Študenta sprevádzame pri jeho sebapoznávaní , formovaní postojov a povzbudzujeme ho pri zvládaní prekážok. Kariérová výchova je príprava na vstup, udržanie a úspešné uplatnenie na trhu práce s dôrazom na aktivitu a flexibilitu absolventa.

 

ÚČINNÉ METÓDY KARIÉROVÉHO SPREVÁDZANIA

  • Techniky pre posilnenie sebauvedomenia študenta – reflexia a spätná väzba
  • Praktické úlohy a identifikácia úrovne predpokladov úspešného uplatnenia na trhu práce
  • Motivačný rozhovor
  • Sledovanie záujmu študenta o konkrétne odborné predmety
  • Skupinové aktivity na podporu vnútornej motivácie
  • Individuálne aktivity – sledovanie individuálneho záujmu študenta o vybrané aktivity
  • Začleňovanie prvkov kariérovej orientácie do výučby

Tím sprevádzania

ODHODLANÍ VIESŤ ŠTUDENTA ŽIVOTOM

marica2

RNDr. Mária OBSELKOVÁ

Rada motivujem mladých ľudí, pomáham im nájsť cestu k svojmu rozvoju či už osobnému, alebo profesijnému.

dana2

Ing. Daniela HÍVEŠOVÁ, PhD.

Čo ma nezabije, to ma posilní.

eva2

Mgr. Eva VENGEROVÁ

Ak chcete niečo vyhrať, bežte 100m, ak chcete niečo zažiť, bežte maratón.

Anička

Mgr. Anna Pittnerová

Nemôžete odovzdať niečo, čo nevlastníte.

igor

PaedDr. Igor Cafík

buď sÁm sebou a buď spokojný s tým, kým si.

greta

Bc. Gréta Penkalová

Buď zmenou ktorú chceš vidieť vo svete.

michal3

Mgr. Michal Mudroch

Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou

Mgr. Alena Mihalovičová

Sú veci dôležité a podstatné. Dôležité sú schody, podstatný je chrám ku ktorému vedú.

Mgr. Michal Kmotorka

Čím je telo slabšie, tým viac rozkazuje, čím je silnejšie, tým viac poslúcha