Model sprevádzania

Naším cieľom je, aby každý absolvent  SPŠE Hálova našiel uplatnenie na trhu práce predovšetkým v odbore, ktorý vyštudoval. Preto uskutočňujeme

KARIÉROVÉ SPREVÁDZANIE – študentov individuálne podporujeme a usmerňujeme  k dosiahnutiu požadovaného stupňa kariérovej zrelosti.

 

Dôležitou súčasťou kariérového sprevádzania je

KARIÉROVÁ VÝCHOVA – u študentov trénujeme schopnosti uskutočňovať samostatné, zodpovedné, profesionálne rozhodnutia o svojom kariérovom smerovaní. Študenta sprevádzame pri jeho sebapoznávaní , formovaní postojov a povzbudzujeme ho pri zvládaní prekážok. Kariérová výchova je príprava na vstup, udržanie a úspešné uplatnenie na trhu práce s dôrazom na aktivitu a flexibilitu absolventa.

 

ÚČINNÉ METÓDY KARIÉROVÉHO SPREVÁDZANIA

  • Techniky pre posilnenie sebauvedomenia študenta – reflexia a spätná väzba
  • Praktické úlohy a identifikácia úrovne predpokladov úspešného uplatnenia na trhu práce
  • Motivačný rozhovor
  • Sledovanie záujmu študenta o konkrétne odborné predmety
  • Skupinové aktivity na podporu vnútornej motivácie
  • Individuálne aktivity – sledovanie individuálneho záujmu študenta o vybrané aktivity
  • Začleňovanie prvkov kariérovej orientácie do výučby

Tím sprevádzania

ODHODLANÍ VIESŤ ŠTUDENTA ŽIVOTOM

RNDr. Mária OBSELKOVÁ

Rada motivujem mladých ľudí, pomáham im nájsť cestu k svojmu rozvoju či už osobnému, alebo profesijnému.

Ing. Daniela HÍVEŠOVÁ, PhD.

Čo ma nezabije, to ma posilní.

Mgr. Eva VENGEROVÁ

Ak chcete niečo vyhrať, bežte 100m, ak chcete niečo zažiť, bežte maratón.

Mgr. Mária Včasná

je potrebné dať čiarku tam, kde si daktorí myslia, že už dali bodku.

PaedDr. Igor Cafík

buď sÁm sebou a buď spokojný s tým, kým si.

Mgr. Michal Mudroch

Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou

Bc. Gréta Penkalová

Buď zmenou ktorú chceš vidieť vo svete.