Preskočiť na obsah
firemna prax spse halova baner

Odborná prax - prax u zamestnávateľa

Prioritou SPŠE Hálova je výchova moderných odborníkov v elektropriemysle so špecializáciou na sieťové a počítačové technológie, o ktorých je ustavičný a neutíchajúci záujem nielen na Slovensku. Odborníkov, ktorí budú rýchlo a profesne uplatniteľní v zamestnaní, či pripravení na úzko špecializované odborné pokračovanie na univerzitách. Okrem teoretickej zložky vzdelávania našim študentom zabezpečujeme aj tak potrebnú a mnohokrát skloňovanú praktickú zložku odbornej prípravy.

Odborná prax je nesmierne podstatná najmä pre tých študentov, ktorí reflektujú na denne spomínané potreby trhu práce a nedostatok odborných pracovníkov so stredoškolským vzdelaním na Slovensku. Bez praktických odborných kompetencií a zručností sa absolvent ťažko začleňuje do pracovného procesu u zamestnávateľa. Dlhé zapracovávanie nováčika stojí firmu nemalé prostriedky, čo často vedie k neprijímaniu čerstvých absolventov.

Aj toto sú dôvody, prečo SPŠE Hálova rozvíja spôsoby a možnosti tej najlepšej odbornej praktickej prípravy našich študentov – budúcich absolventov.

Okrem praxe vo vlastných technických laboratóriách, špecializovaných učebniach či dielňach odbornej praktickej prípravy pod vedením odborných pedagógov zabezpečujeme študentom aj odbornú prax u zamestnávateľov.

Byť v konkrétnej firme, pracovať s konkrétnymi zamestnancami a na konkrétnom probléme či zákazke je pre študentov to najlepšie praktické vzdelávanie. Študent sa stáva počas štúdia platným členom tímu a uvedomuje si, že je v reálnom čase, na reálnom pracovisku a rieši naozaj reálnu situáciu. Tieto aspekty vnútorne a podvedome nútia študenta byť v strehu, zapájať všetky zmysly a cvičiť zároveň aj jemnú motoriku, taktiež spájať teoretické vedomosti s prebiehajúcim dejom a nutnosťou riešiť danú odbornú problematiku. Odborná prax študentov na pracoviskách zamestnávateľov je tým najvhodnejším spôsobom osvojenia si firemnej politiky a kultúry, hierarchie vo firme, smerovania, plánovania, ale aj odmeňovania či spoločných mimopracovných aktivít. Jednoducho povedané, študent zažije „ako to vo firme chodí“.

Trend potreby prakticky skúsených absolventov stredných škôl neustále rastie, o čom svedčí aj samotný záujem firiem, ktoré ponúkajú SPŠE Hálova spoluprácu. Okrem stabilných firiem, s ktorými naša škola dlhodobo spolupracuje, snažíme sa angažovať aj nové spoločnosti s prihliadnutím na miesto ich podnikania, nakoľko SPŠE Hálova navštevujú žiaci aj z mimobratislavských regiónov.                                                           

Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov 

Pokyny a zmluvy k odbornej praxi na prevzatie:

Pokyny k odbornej praxi pre žiakov II. a III. ročníka Máj 2024

Zmluva o odbornej praxi pre žiakov II. a III. ročníka Máj 2024

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov IV. ročníka škol. r. 2024/2025 

duálne vzdelavanie baner

na  Strednej priemyselnej  škole elektrotechnickej,  Hálova 16,  Bratislava

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie na základe duálnej a učebnej zmluvy. SPŠE má uzatvorenú duálnu zmluvu so zamestnávateľom Moitin, s.r.o, pre  odborné vzdelávanie žiakov v študijnom odbore 2561 M informačné a sieťové technológie.

Princíp duálneho vzdelávania spočíva v prepojení teoretického vzdelávania, ktoré žiakom poskytuje škola  v moderných priestoroch učební s praktickou prípravou, poskytovanou zamestnávateľom. Výsledkom úspešnej spolupráce školy so  zamestnávateľom a poskytnutím nadštandardných podmienok vzdelávania je úspešný absolvent pripravený pre plynulý prechod so vzdelávania do praxe.

Konkrétne  podmienky vzdelávania a možnosti následného pracovného uplatnenia špecifikuje  učebná zmluva, ktorú žiak/zákonný zástupca žiaka uzatvorí so zamestnávateľom.

Ako sa môžeš stať žiakom v systéme duálneho vzdelávania a prípravy na povolanie v SPŠE Hálova 16, Bratislava?

 • Ak máš vzťah k informačným a sieťovým technológiám, začni svoj záujem a schopnosti rozvíjať už na základnej škole. Venuj svoju pozornosť predmetom ako fyzika, informatika, matematika, zapájaj sa aktívne do krúžkov, kde máš možnosť získať technické zručnosti.
 • V SPŠE Hálova sa môžeš pripravovať v systéme duálneho vzdelávania (SDV) v študijnom odbore 2561 M informačné a sieťové technológie u zamestnávateľa Moitin, s.r.o.
 • Ak máš záujem o duálne vzdelávanie u daného zamestnávateľa, stiahni si prihlášku tu  alebo na stránke  zamestnávateľa modelsnavigator.com  a odošli ju  mailom na slterezka@gmail.com
 • Zamestnávateľ bude následne kontaktovať Teba a Tvojho zákonného zástupcu.
 • V prihláške na štúdium na strednej škole uvedieš informáciu, že máš záujem vzdelávať v systéme duálneho vzdelávania.
 • K prijatiu na štúdium musíš byť úspešný/á na prijímacom konaní.
 • Zamestnávateľ zrealizuje pohovory so záujemcami o duálne vzdelávanie a následne rozhodne o výbere žiakov.
 • Pred začiatkom štúdia uzavrie zamestnávateľ s Tebou/Tvojim zákonným zástupcom učebnú zmluvu. Informácie o projekte zamestnávateľa https://moitin.sk/index.php/o-projekte/

 

Benefity žiaka v duálnom vzdelávaní

 • Príprava na povolanie a získavanie pracovných návykov v reálnych podmienkach u zamestnávateľa s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.
 • Možnosť získania motivačného štipendia, podnikové štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa.
 • Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve alebo o pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávateľom.
 • Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru, rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

Duálne vzdelávanie je významným nástrojom pre prípravu kvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce a súčasne aj významným nástrojom znižovania nezamestnanosti mladých ľudí.

V prípade ďalších otázok k  duálnemu vzdelávaniu na našej  škole môžete kontaktovať: viera.cedulova@spsehalova.sk