Prijímacie konanie

Stav zapísaných žiakov k 9. 6. 2020

Študijný odbor

Počet

obsadených miest

Počet

voľných miest

2561 M informačné a sieťové technológie

120

0

2675 M elektrotechnika

30

0

II. kolo prijímacieho konania nerealizujme.

Rozhodnutie o prijatí žiaka bolo zákonnému zástupcovi žiaka odoslané elektronicky – mailom a/alebo prostredníctvom EduPage. Odvolania k rozhodnutiam o neprijatí žiaka, ktorým nedokážeme z kapacitných dôvodov vyhovieť, postúpime na vybavenie Odboru školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

Prijatí žiaci 2561 M IST
Prijatí žiaci 2561 M IST – po odvolaní
Prijatí žiaci 2675 M ELK
Prijatí žiaci 2675 M ELK – po odvolaní

V školskom roku 2020/2021 otvárame päť tried (150 žiakov) prvého ročníka 4-ročného denného štúdia nasledovne:

4 triedy (120 žiakov) v študijnom odbore 2561 M informačné a sieťové technológie v oblasti prípravy na povolanie “vývoj IKT riešení”;
1 trieda (30 žiakov) v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika v oblastiach prípravy na povolanie “počítačové systémy” a “multimediálna technika”.