Prijímacie konanie

V školskom roku 2020/2021 otvárame päť tried (150 žiakov) prvého ročníka 4-ročného denného štúdia nasledovne:

4 triedy (120 žiakov) v študijnom odbore 2561 M informačné a sieťové technológie v oblasti prípravy na povolanie “vývoj IKT riešení”;
1 trieda (30 žiakov) v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika v oblastiach prípravy na povolanie “počítačové systémy” a “multimediálna technika”.

V zmysle § 62 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov prijímame do 1. ročníka štúdia v SPŠE Hálova uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijímacieho konania. Prijímacie skúšky pozostávajú z overenia vedomostí z profilových predmetov – matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Prijímacie skúšky pozostávajúce z overenia vedomostí z profilových predmetov sa uskutočnia

11. mája 2020 (I. termín) a 14. mája 2020 (II. termín).

Prihlášky na štúdium prijímame do 24. apríla 2020.

V prípade podania obidvoch prihlášok na prijatie v SPŠE Hálova odporúčame I. termín prijímacej skúšky vyznačiť pre študijný odbor, ktorý žiak uprednostňuje.

V prihláške treba vyznačiť aj požiadavky na úpravu konania prijímacích skúšok pre žiakov so ŠVVP a integráciou v ZŠ.

Kritériá pre prijatie uchádzačov na denné štúdium v školskom roku 2020-2021