Prijímacie konanie

V školskom roku 2020/2021 otvárame päť tried (150 žiakov) prvého ročníka 4-ročného denného štúdia nasledovne:

4 triedy (120 žiakov) v študijnom odbore 2561 M informačné a sieťové technológie v oblasti prípravy na povolanie “vývoj IKT riešení”;
1 trieda (30 žiakov) v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika v oblastiach prípravy na povolanie “počítačové systémy” a “multimediálna technika”.

V súlade s pokynmi MŠ zverejníme zoznamy prijatých/neprijatých žiakov najneskôr 29. mája 2020.