caf logo

Implementácia modelu CAF v SPŠE Hálova – Akčný plán zlepšovania

Implementácia modelu CAF v SPŠE Hálova – Akčný plán zlepšovania

Zapojili sme sa do modernizačného procesu riadenia podľa medzinárodne uznávaného Modelu CAF. Do implementácie systému riadenia kvality sme vstúpili s víziou efektívnejšieho riadenia a komunikácie.

Po obdržaní oficiálnej Správy z posúdenia na mieste externými posudzovateľmi, ktorá obsahuje bodové ohodnotenie výkonov riadenia a manažovania našej školy, sme začali s prípravou tretej fázy, ktorou je Akčný plán zlepšovania riadenia školy. Zosumarizovali sme návrhy na zlepšenie riadenia a manažovania zo Samohodnotiacej správy, Spätnej správy z posúdenia i od samotných zamestnancov. Po ich vyhodnotení sme sa rozhodli, ktoré sú v súčasnosti realizovateľné, aby efektívne prispeli k procesu modernizácie riadenia a manažovania a boli využité pri tvorbe Akčného plánu zlepšovania v súčasnej tretej fáze projektu.

V rámci zlepšenia fungovania školy sme si stanovili na začiatok činnosti, ako napr. pripraviť, pravidelne realizovať a vyhodnocovať prieskum spokojnosti vybraných skupín zákazníkov/partnerov; zaviesť, vyhodnocovať systém pre realizáciu aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti a porovnávať trendy; zaviesť systém na zber návrhov na zlepšovanie procesov a aktivít zo strany zamestnancov. Každá definovaná aktivita má definovaný princíp výnimočnosti, čiastočne zodpovednosť realizácie, výstup, spôsob realizácie a samotný dopad. V tomto období pripravujeme detailné realizačné programy jednotlivých zlepšovacích aktivít a ich postupnú implementáciu do praxe.

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorý realizuje ÚNMS SR, ukončí Externá spätná väzba ako štvrtá a záverečná fáza celého procesu. Táto spätná väzba sa týka nielen procesu samohodnotenia, ale tiež nám ukáže ďalšiu cestu založenú na princípoch výnimočnosti, ktorú si zvolíme, aby sme dosiahli dlhodobú výnimočnosť.

Ing. Andrea Kuncová

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp