Otvorenie školského roka banner

Otvorenie školského roka 2021/2022

Informácie pre žiakov prvého ročníka

Vážení študenti I. ročníka,

tešíme sa, že Vás vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8.00 h privítame pri vašom prvom slávnostnom vstupe do budovy našej školy.

V školskom roku otvárame 5 tried prvého ročníka: I.A, I.B, I.C, I.D a I.E. Služba pri vchode usmerní každého z Vás do správnej triedy a učebne.

Program žiakov začne vo štvrtok o 8.15 h, po ňom budú nasledovať triednické práce. Ukončenie programu predpokladáme do 11.00 h.

V prvých dvoch dňoch školského roka absolvujete aj prehliadku školy, predstavíme Vám členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, pedagogickí asistenti), poskytneme Vám informácie k používaniu ISIC karty a stravovacej Calio karty.

Želáme vám úspešný štart stredoškolského štúdia!

V Bratislave 26. augusta 2020
Ing. Iveta Šafránková, riaditeľka

Všeobecné informácie pre všetkých

Nový školský rok začíname v SPŠE Hálova vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8.00 h v určených učebniach. Ukončenie programu prvého dňa predpokladáme do 11.00 h.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo nový manuál prevádzkovania škôl, ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 

Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva.

Zákonný zástupca (plnoletý žiak) predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov.

Všetkým zákonným zástupcom a plnoletým žiakom, ktorí prostredníctvom EduPage v určenej lehote prejavili záujem, odovzdajú triedni učitelia samotestovacie sady. Podmienkou je podpis protokolu o prevzatí zákonným zástupcom žiaka, resp. plnoletým žiakom.

Zákonný zástupca môže žiaka (plnoletý žiak osobne) ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky.

Zákonný zástupca (plnoletý žiak osobne) je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca (plnoletý žiak osobne) taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.

SPŠE Hálova bude realizuje ranný filter vo všetkých farbách okresu Bratislava 5 COVID automatu. Jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest platí pre všetky osoby vstupujúce a zdržiavajúce sa v budove SPŠE Hálova.

Osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov SPŠE Hálova. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Návštevník SPŠE Hálova môže vstúpiť do objektu školy len so súhlasom riaditeľky a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.


Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp