ERASMUS+ Kralupy nad Vltavou baner

ERASMUS+ Kralupy nad Vltavou

V rámci kľúčovej akcie KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzinárodného programu ERASMUS+2019 sa uskutočnila dvojtýždňová odborná stáž 6 vybraných žiakov 3. a 4. ročníka študijného odboru 2675 M elektrotechnika. Na odbornú stáž boli vybraní žiaci podľa nasledovných kritérií: študijný priemer na konci školského roka 2019/2020, zlepšenie prospechu, správanie žiaka, hodnotenie z predmetov prax, elektrotechnika, elektronika, aplikovaná informatika, aktivita a angažovanosť, motivácia žiaka, odporučenie triednym učiteľom a učiteľmi odborných predmetov.

Vybraní účastníci:

  1. Matúš Moravčík – III. E
  2. Martin Zelenák – III. E
  3. Rastislav Kubík – IV. C
  4. Peter Mancal – IV. C
  5. Tomáš Nágel – IV. C
  6. Matúš Zvolenský – IV. C

 

Sprevádzajúce osoby:

  1. Ing. Eleonora Haragová
  2. Ing. Ľubica Valentovičová

 

Medzinárodná odborná stáž v partnerskej škole Stredná odborná škola a stredné odborné učilište Kralupy nad Vltavou, Česká republika (www.edukra.cz) sa uskutočnila v septembri 2021 (12. 09. 2021. – 25. 09. 2021).

Žiaci boli na mobilitu pripravovaní na pravidelných stretnutiach s organizátormi stáže. Vyučovanie v partnerskej škole prebiehalo v odborných dielňach školy. Účastníci získali vedomosti, zručnosti a profesionálne kompetencie s ohľadom na potreby zamestnávateľských organizácií v EÚ. Vzdelávacie jednotky, ktoré absolvovali, boli zamerané na nadobudnutie nových odborných kompetencií v oblasti číslicovej techniky – programovania PLC, elektroniky – návrhu, výroby dosky plošných spojov, osadenia súčiastok a oživenia jednoduchých elektronických obvodov a elektroinštalácie.

Hodnotenie a overenie získaných odborných kompetencií:

Lektor v prijímajúcej organizácii ohodnotil vedomosti a zručnosti účastníkov po realizácii každej vzdelávacej jednotky v dokumente Monitorovanie a hodnotenie účastníka stáže. Sprevádzajúce osoby navrhli na základe
hodnotenia zahraničného lektora, samohodnotenia žiakov a vlastného pozorovania účastníkov mobilít bodové hodnotenie, ktoré zapísali do dokumentu Záznam o uznávaní vzdelávacích výstupov medzinárodných žiackych mobilít. Hodnotenie sa prenieslo a zohľadnilo v predmetoch aplikovaná informatika a prax.

Absolvované vzdelávacie jednotky boli potvrdené žiakom v medzinárodnom certifikáte Europass Mobilita a v Certifikáte o odbornej stáži z SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou.

Účastníci si zlepšili svoju sociálnu a profesionálnu komunikáciu , ktorá im umožní lepšie naštartovať ich profesionálnu kariéru. Po vyučovaní a počas víkendov boli aktivity zamerané na spoznávanie miestnych a kultúrnych zvykov, športové aktivity (posilňovňa, plaváreň), návštevu kultúrnych podujatí a spoznávanie histórie i súčasnosti Kralúp nad Vltavou, okolia a Prahy. Realizáciou projektu sme dosiahli vytýčené ciele – prostredníctvom pripravených vzdelávacích jednotiek spájať teóriu s praxou, zvýšiť odborné kompetencie účastníkov zahraničnej stáže v oblasti číslicovej techniky a elektroniky a zlepšiť možnosť ich uplatnenia sa v ďalšom štúdiu a praxi.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp