hodina detom

Hodina deťom

Tím DOBROVOĽNÍCTVO  (Jančušková, Valentovičová, Včasná)  uskutočnil svoju druhú plánovanú akciu HODINA DEŤOM.

14. novembra 2019 sa konal už 21. ročník verejnej zbierky.  Zapojilo sa 672 organizácií v 357 mestách a obciach,  viac ako 2600 dobrovoľníkov v počte 964 tímov.                                                                                                      

Finančné prostriedky rozdeľuje odborná komisia organizáciám so zmysluplnými projektmi a víziami, ktorých podstatou je systematická a dlhodobá práca s deťmi a mladými ľuďmi, hlavne zdravotne znevýhodnenými, dlhodobo hospitalizovanými a tými, ktorí potrebujú špeciálnu starostlivosť.

Žiaci našej školy sa do tejto veľmi užitočnej aktivity zapojili už štvrtýkrát a bolo to 18 žiakov rozdelených do 6 tímov. Tradične zbierku v uliciach vykonávajú predsedovia tried alebo ich spolužiaci, ktorí majú vážny záujem zúčastniť sa tejto aktivity.

Všetci dobrovoľníci sa zišli deň pred plánovanou akciou spolu s  členkami tímu Dobrovoľníctvo a dostali potrebné pokyny a poučenie o vykonávaní zbierky, o slušnom správaní k osloveným ľuďom, o miestach, kde budú zbierku vykonávať.                         Pripravili a zapečatili pokladničky a každý dostal potvrdené  tlačivo o povolení vykonávať  .zbierku na príslušnom mieste.

Zúčastniť sa mohli iba tí dobrovoľníci, ktorí mali informovaný súhlas podpísaný zákonným zástupcom.

Pokladničky s poverením naši dobrovoľníci odovzdali  v Dome Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, Bratislava. Spolu vyzbierali 1 051,28 €, za čo naša škola dostala od tímu Hodina deťom veľké poďakovanie, pretože bez ochotných dobrovoľníkov by to nešlo.

Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a pomohli deťom, ktoré našu pomoc potrebujú.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp