Článok Implementácia modelu CAF v SPŠE Hálova

Implementácia modelu CAF v SPŠE Hálova

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

„Cieľom modelu CAF je byť katalyzátorom procesu úplného zlepšenia.“

www.unm.sk

         Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF – Common Assessment Framework) je nástrojom na samohodnotenie určený pre verejnú správu a bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Používanie modelu CAF je pre organizáciu proces učenia sa. 10-krokový plán implementácie bol vytvorený, aby pomohol organizáciám používať ho najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom zohľadňujúc rady národných expertov modelu CAF. Implementácia umožňuje vzdelávacím a školiacim inštitúciám spoznať vlastné fungovanie, čo sa týka vytvárania manažérstva kvality. Musí byť založená na jasnom rozhodnutí vodcovstva, konzultovanom so všetkými ľuďmi v škole.

         Stredná priemyselná škola elektrotechnická sa rozhodla implementovať systém manažérstva kvality prostredníctvom tohto modelu. Model CAF, ktorý je európsky uznávaným modelom kvality určeným pre akúkoľvek organizáciu verejnej správy, bude implementovaný v pedagogickej a nepedagogickej časti školy.

Cieľom je začať v škole:

  • so zvyšovaním efektívnosti a vlastnej výkonnosti;
  • s riadením svojich úloh v prospech zákazníka/občana;
  • s rozvojom zamestnancov.

 

         Vrcholové vedenie školy sa rozhodlo zapojiť do projektu, aby dosiahlo výnimočnosti vo výkonnosti školy efektívnym použitím techník manažérstva. Doteraz sme nemali žiadne skúsenosti s komplexným plánom autoevalvácie. Pri implementácii modelu CAF postupujeme v súlade s harmonogramom implementácie modelu. Projekt trvá štrnásť mesiacov a začali sme 1. februára 2020. Škola prijala rozhodnutie vypracovať samohodnotiacu správu, ktorá mapuje obdobie posledných troch rokov fungovania organizácie a vedenie podporilo všetkých zamestnancov, ktorí sa do jej tvorby i ďalšieho zlepšovania zapojili a zapoja.

         Od implementácie modelu CAF očakáva škola a jej CAF tím zainteresovanie zamestnancov do manažérstva organizácie a podporu zmeny kultúry v organizácii a:

  • získať štruktúrovaný obraz organizácie prostredníctvom samohodnotenia, identifikovať vlastné silné stránky a následne námety pre zlepšovacie činnosti;
  • reagovať na rastúcu potrebu posilnenia zodpovednosti voči zainteresovaným stranám a tiež modernizovať a meniť zaužívané systémy fungovania a poskytovania služieb smerom k širokej verejnosti.

 

         Vo fáze 1 bolo nevyhnutné, aby zodpovednosť za zabezpečenie prevzala jedna alebo viac osôb, preto sa garantom implementácie stala pani riaditeľka, Ing. Iveta Šafránková a ako metodika Modelu CAF vymenovala svoju zástupkyňu, Ing. Andreu Kuncovú. Začlenenie do projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, o ktoré sme sa uchádzali v rámci výzvy OPEVS-PO1-SC1.1-2018-8 záväzným rozhodnutím o implementácii modelu CAF s využitím podpory Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, bolo dôvodom zavedenia smernice, ktorá je platná počas trvania realizácie projektu, t. j. štrnásť mesiacov. Proces samohodnotenia podporujú ďalší 13 zamestnanci školy, ktorí sú súčasťou CAF tímu a boli menovacími dekrétmi vymenovaní za jeho členov. Kolegovia sa stali členmi tímu prostredníctvom osobnej motivácie.

  Členovia tímu majú reprezentovať školu, majú byť z rôznych úrovní organizácie, aby sa stali čo najefektívnejšou skupinou schopnou poskytnúť najpresnejšiu a najpodrobnejšiu vnútornú perspektívu školy. Členmi tímu sú pani riaditeľka školy, traja zástupcovia riaditeľky školy, vedúci predmetových komisií, učitelia všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov a zástupca nepedagogických zamestnancov.

  ÚNMS SR nám pridelil školiteľa, s ktorým sme vo fáze 1 absolvovali dvojdňové školenie, aby sme sa stali aktívnymi „začiatočníkmi, s kľúčovým obsahovým zameraním:

 

  • predstavenie modelu CAF a jeho implementácie,
  • výklad modelu CAF na úrovni kritérií a subkritérií,
  • výklad panelov bodového hodnotenia,
  • proces zlepšovania v modeli CAF.

 

          Jednou z úloh tímu bolo predstaviť ostatným zamestnancom implementáciu CAFu ako vynikajúcu príležitosť na lepšie pochopenie organizácie a motivovať ich k aktívnemu podielu na jeho rozvoji. Niektorí členovia tímu sa stali „vlastníkmi“ kritérií, aby sme pri samohodnotení samostatných častí dospeli k vyhodnoteniu všetkých kritérií a čiastkových kritérií zmysluplným spôsobom.

Komunikačný plán zahŕňa komunikačné úsilie zamerané na všetky zúčastnené strany. Komunikácia je kľúčovou oblasťou vo všetkých projektoch riadenia zmien, najmä však vtedy, keď škola vykonáva samohodnotenie, aby neprišlo k neochote osôb, ktoré sa majú plne angažovať alebo zapojiť do implementácie všetkých činností školy.

          Ďalej sme absolvovali konsenzus míting k vytvorenej samohodnotiacej správe vo fáze 2 implementácie. V júni 2020 sa nám podarilo úspešne schváliť samohodnotiacu správu a pripraviť sa na Posúdenie na mieste s účasťou dvoch externých posudzovateľov a dvoch zástupcov z ÚNMS SR. Posúdenie na mieste sa uskutočnilo 29. júna 2020. Atmosféra samotného posúdenia bola veľmi profesionálna, obohacujúca, zodpovedali sa všetky otázky externých posudzovateľov. Podarilo sa nám do procesu implementácie zapojiť aj hlavne pedagogických zamestnancov, a to s možnosťou preštudovať si celú samohodnotiacu správu a navrhnúť akýkoľvek nápad, námet na zlepšenie vzhľadom na potreby školy. Tieto návrhy a nápady zvažujeme a aplikujeme pri tvorbe Akčného plánu zlepšovania, ako ďalšieho dôležitého kroku v projekte. Obdržali sme Správu z posúdenia na mieste od našich externých posudzovateľov, ktorá je takisto súčasťou Akčného plánu zlepšovania. Vďaka usilovnej práci CAF tímu, externého konzultanta a ÚNMS SR (riadiaci orgán v projekte) sa nám zatiaľ darí napredovať v projekte v zmysle nastaveného implementačného plánu.

 

Ing. Andrea Kuncová

zástupkyňa riaditeľky / metodik CAF

 

Samohodnotiaca správa   Samohodnotiaca správa PDF dokument

 

Ďalšie informácie o projekte nájdete v sekcii CAF 

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp