Preskočiť na obsah
CAF baner

Common Assessment Framework (CAF)

Implementácia modelu CAF v SPŠE Hálova 

SPŠE Hálova implementuje model CAF od roku 2019 v rámci projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 

Za implementáciu modelu CAF v rokoch 2019 a 2020 získala SPŠE Hálova titul Efektívny používateľ modelu CAF, čím preukázala plnenie náročných európskych kritérií kladených na organizácie verejnej správy, ktoré implementujú model CAF. Vedenie SPŠE Hálova vyjadruje projektu silnú podporu a v tomto úsilí sa rozhodlo ďalej pokračovať a titul obhájiť. 

Obhajoba titulu Efektívny používateľ modelu CAF je v SPŠE Hálova naplánovaná na mesiac apríl v roku 2023.

Úvod 

Spoločný systém hodnotenia kvality (The Common Assessment Framework – CAF) je nástrojom komplexného manažérstva kvality, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM) a modelom nemeckej Akadémie Speyer 

Model CAF vychádza z predpokladu, že organizácia dosahuje výnimočné výsledky vo výkonnosti, vo vzťahu k občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti na základe vodcovstva, stratégie a plánovania, zamestnancov, partnerstiev a procesov. Poskytuje pohľad na organizáciu z rôznych uhlov a súčasne holisticky analyzuje výkonnosť organizácie. 

Pôvod a vývoj 

Model CAF je výsledkom spolupráce medzi ministrami EÚ zodpovednými za verejnú správu. Bol vytvorený pod záštitou Skupiny pre inováciu verejných služieb (Innovative Public Services Group – IPSG), pracovnou skupinou národných expertov, vytvorenou generálnymi riaditeľmi zodpovednými za oblasť správy vecí verejných, v členských krajinách EÚ (DGs) s cieľom podporiť vzájomnú výmenu a spoluprácu pri inovatívnych spôsoboch modernizácie uplatňovania štátnej moci a poskytovania verejných služieb v EÚ.  

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) v Maastrichtre pôsobí ako Európske informačné centrum modelu CAF (www.eipa.eu). EIPA vytvára databázu organizácií implementujúcich model CAF, ktorá zahŕňa dobrú prax vo verejnej správe nielen v Európe.  

Hlavný zámer  

Model CAF je poskytnutý organizáciám európskeho verejného sektoru ako jednoduchý nástroj na aplikáciu techník manažérstva kvality, ktorého cieľom je zlepšovanie výkonnosti. Poskytuje samohodnotiaci systém koncepčne blízky hlavným nástrojom komplexného manažérstva kvality, zvlášť modelu výnimočnosti EFQM, prispôsobený organizáciám verejného sektoru berúc do úvahy ich špecifiká. 

Model CAF má tieto hlavné zámery: 

 1. zaviesť princípy komplexného manažérstva kvality do verejnej správy, metodicky viesť organizácie pri porozumení a aplikácii samohodnotenia vo fáze prechodu od systému plánovania a výkonu k plne integrovanému cyklu PDCA; 
 2. podporovať samohodnotenie organizácií verejného sektoru s cieľom získať štruktúrovaný obraz organizácie a následne námety pre zlepšovacie činnosti; 
 3. pôsobiť ako premostenie rôznych modelov používaných v manažérstve kvality; 
 4. podporovať bench learning medzi organizáciami verejného sektoru. 

 

Pre dosiahnutie uvedených zámerov bolo vyvinutých množstvo prvkov popísaných v príručke: štruktúra modelu CAF pozostávajúca z 9 kritérií, 28 subkriterií s príkladmi; panely hodnotenia predpokladov a výsledkov; postup pri samohodnotení, pri návrhu oblastí zlepšovania, pri realizácii bench learningových projektov a slovník.  

Cieľová skupina organizácií  

Model CAF bol navrhnutý na používanie vo všetkých častiach verejného sektoru, aplikovateľný vo verejných organizáciách na národnej/federálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Môže sa tiež používať za rôznych okolností, napr. ako súčasť systematického programu reforiem alebo ako základ pre cielené riadenie úsilia o zvyšovanie kvality organizácií, poskytujúcich verejné služby. V niektorých prípadoch, najmä vo veľmi veľkých organizáciách, sa môže samohodnotenie vykonať len v časti organizácie, napr. vo vybranom organizačnom útvare. 

Štruktúra  

Štruktúra modelu CAF je zobrazená ďalej:

Model CAF

Štruktúra deviatich oblastí určuje hlavné aspekty, ktoré si vyžadujú pozornosť pri akejkoľvek analýze organizácie. Kritériá 1-5 sa zaoberajú predpokladovými charakteristikami organizácie. Tieto určujú, čo organizácia robí a ako pristupuje ku svojim úlohám za účelom dosiahnutia želaných výsledkov.  

V kritériách 6-9 sa merajú výsledky dosiahnuté vo vzťahu k občanom/zákazníkom, zamestnancom, spoločnosti a kľúčové výsledky výkonnosti prostredníctvom merania vnímania a hodnotenia interných ukazovateľov.    

Každé kritérium sa delí na subkritériá. 28 subkritérií určuje hlavné oblasti, ktoré je potrebné zvážiť pri samohodnotení organizácie. Tieto sú popísané príkladmi, ktoré detailnejšie vysvetľujú obsah subkritérií a špecifikujú možné oblasti záujmu s cieľom objasniť to, ako organizácia plní požiadavky vyjadrené v subkritériu. 

Koncepty a hodnoty modelu CAF 

Model CAF, ako nástroj komplexného manažérstva kvality je v zhode so základnými konceptmi výnimočnostiako sú: 

 • orientácia na výsledky, 
 • zameranie na zákazníka, 
 • vodcovstvo a stálosť cieľov, 
 • manažérstvo podľa procesov a faktov, 
 • zapojenie zamestnancov, 
 • trvalé zlepšovanie a inovácia, 
 • vzájomne výhodné/prospešné partnerstvá a spoločenská zodpovednosť.

Jeho cieľom je zvyšovanie výkonnosti organizácií verejnej správy na tejto báze.  

Model CAF

 1. Metodika modelu CAF 2013                              
 2. Externá spätná väzba modelu CAF                   
 3. Metodika modelu CAF 2020                               
 4. Slovník modelu CAF                                                  
 5. Prehľad organizácií implementujúcich model CAF 2003
  Slovenská republika
 6.                                                                                  
 7. Efektívny používateľ modelu CAF                          
 

Konsenzus meeting

Implementácia modelu CAF v SPŠE Hálova

Celý článok si môžete prečítať po kliknutí na odkaz

Implementácia modelu CAF v SPŠE Hálova – Akčný plán zlepšovania

Celý článok si môžete prečítať po kliknutí na odkaz

Externá spätná väzba modelu CAF v SPŠE

Celý článok si môžete prečítať po kliknutí na odkaz

Dokumentácia