CAF banner

Externá spätná väzba modelu CAF v SPŠE

Súčasťou implementácie modelu CAF vo fáze externej spätnej väzby a zlepšovania sa je školenie, ktoré sa konalo v našej škole v dňoch 10., 15. 17. decembra 2020 formou online s  kľúčovým zameraním na ciele a princípy Externej spätnej väzby modelu CAF, na piliere Externej spätnej väzby modelu CAF, dotazníky hodnotenia a na priebeh hodnotenia ESV modelu CAF.

V úvode školenia členovia CAF tímu so školiteľom diskutovali o udalostiach od schválenia Akčného plánu zlepšovania počas fázy zlepšovania. Sme hrdí na to, že sa nám darí postupne implementovať niektoré aktivity z APZ. Následne sa členovia tímu oboznámili s podstatou, cieľmi a princípmi Externej spätnej väzby modelu CAF. Školiteľ predstavil piliere ESV a dotazníky spolu s metodikou bodového hodnotenia. Členovia CAF tímu si prakticky vyskúšali prácu na opise implementácie modelu CAF a oboznámili sa s technikou hodnotenia dotazníkov k pilierom 1 až 3.

Na základe realizácie projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy sme sa prihlásili do celonárodnej súťaže Externá spätná väzba (ESV) modelu CAF, ktorú vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Vytvorenie Externej spätnej väzby modelu CAF a získanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF je spoločným úsilím skupiny členských štátov, ktoré sú zapojené do implementácie modelu CAF na národnej úrovni, v rámci Európskeho informačného centra a Európskeho inštitútu pre verejnú správu, skupiny podporenej zástupcami Európskej nadácie pre manažérstvo kvality. Dňa 15. 2. 2021 boli ÚNMS SR odoslané všetky podklady a vypracované dokumenty, ktoré sú podmienkou účasti v súťaži:

  • Záväzná prihláška ESV modelu CAF (zaslaná 14. 1. 2021);
  • Predstavenie SPŠE;
  • Opis implementácie modelu CAF v SPŠE;
  • Bodové hodnotenie ESV modelu CAF;
  • Akčný plán zlepšovania modelu CAF v SPŠE a jeho vyhodnotenie;
  • Komunikačný plán v rámci implementácie modelu CAF  a jeho vyhodnotenie;
  • Samohodnotiaca správa (zaslaná 10. 6. 2020).

 

V období od 8. marca 2021 do 19. marca 2021 sa bude v škole konať návšteva hodnotiteľskej komisie ÚNMS SR a posúdenie na mieste za prítomnosti garanta, metodika modelu CAF, vybraných členov CAF tímu a zainteresovaných interných a externých strán.

Externá spätná väzba sa týka nielen procesu samohodnotenia, ale tiež nám ukáže ďalšiu cestu založenú na princípoch výnimočnosti, ktorú si zvolíme, aby sme dosiahli dlhodobú výnimočnosť. Vnímame ju ako veľmi dôležitý krok v záverečnej fáze projektu, ako možnosť získať konštruktívnu spätnú väzbu na to, ako sme v škole implementovali model CAF.

Harmonogram hodnotenia

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp