Pomáhajúce profesie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 23. augusta 2019  vyzvanie pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Prijímateľom tohto národného projektu bude Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

     Ministerstvo školstva naďalej pokračuje v podpore inkluzívneho vzdelávania na školách. Výzvy na dopytovo orientované projekty V ZŠ úspešnejší a V ZŠ úspešnejší II umožnili vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov. Do týchto výziev sa zapojili stovky škôl z celého Slovenska. Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ taktiež podporuje inkluzívne vzdelávania a skvalitňuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s cieľom zabezpečenia rovnaké prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov.

     Nový národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ bude nadväzovať na spomínané projekty a zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

     Z dôvodu synergií a zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporí asistentov a členov inkluzívnych tímov na školách, ktorí boli zapojení do NP Škola otvorená všetkým. Projekt súčasne umožní zapojenie aj ďalších materských, základných i stredných škôl, nevnímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, a to prostredníctvom výzvy, ktorú zverejní Metodicko-pedagogického centrum.

MGR. Anna PITTNEROVÁ - školská psychologička 0949 015 295

V roku 2016 ukončila magisterské štúdium na  Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore psychológia. Venuje sa preventívnym programom zameraným na rizikové správanie dospievajúcich, preventívnym sociálno-výchovným činnostiam v škole, práci s motiváciou a zmenou v rodinách a pároch a poradenskému procesu v práci s deťmi, rodinou a skupinou.

MGR. Erika ČURMOVÁ - pedagogická asistentka 0949 015 278

V roku 2002 ukončila magisterské štúdium na  Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore učiteľstvo hudobnej výchovy a náboženskej výchovy. V roku 2010 absolvovala na UPJŠ v Košiacich  štátnu skúška z anglického jazyka. Sedem rokov pôsobila ako organistka, zbormajsterka a učiteľka v USA – v St. John Nepomucene Church, New York a 4 roky ako učiteľka na ZŠ a SŠ na Slovensku.

PHDR. Jozef Pelikán - pedagogický asistent

V roku 2015 ukončil doktorské (rigorózne) štúdium v odbore teória politiky a regionálna politika. V roku 2018 ukončil doplňujúce pedagogické štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov v odbore
filozofia. Pedagogickú prax absolvoval na gymnáziu Jura Hronca a gymnáziu Ivana Horvátha. V súčasnosti študuje špeciálnu pedagogiku so zameraním na jednotlivcov s poruchami
učenia a správania na Pedagogickej fakulte UK. V minulosti publikoval viacero odborných článkov na pokračovanie v periodickej a odbornej tlači z oblasti dejín politických teórií, dejín organizovaného zločinu, filozofie, histórie a religionistiky.

MGR. Alena Khandlová - sociálna pedagogička 0948 015 285

V roku 1998 ukončila magisterské štúdium na  Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore pedagogika.  V ďalších rokoch si priebežne rozširovala kvalifikáciu v odbore etická výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania a manažér vzdelávania.  Do roku 2008 pôsobila ako stredoškolská  učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov. Venovala sa príprave študentov na Olympiády ľudských práv a bola  koordinátorkou pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Od roku 2008 pôsobila ako manažérka vzdelávania, poskytovala poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania, kariéry a osobnostného rozvoja .

Nový blog inkluzívneho tímu

Články, zamyslenia, ale aj praktické rady našich inkluzivistov
NEW BLOG