Preskočiť na obsah
Inklúzia Baner

Pomáhajúce profesie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 23. augusta 2019  vyzvanie pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Prijímateľom tohto národného projektu bude Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

     Ministerstvo školstva naďalej pokračuje v podpore inkluzívneho vzdelávania na školách. Výzvy na dopytovo orientované projekty V ZŠ úspešnejší a V ZŠ úspešnejší II umožnili vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov. Do týchto výziev sa zapojili stovky škôl z celého Slovenska. Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ taktiež podporuje inkluzívne vzdelávania a skvalitňuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s cieľom zabezpečenia rovnaké prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov.

     Nový národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ bude nadväzovať na spomínané projekty a zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

     Z dôvodu synergií a zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporí asistentov a členov inkluzívnych tímov na školách, ktorí boli zapojení do NP Škola otvorená všetkým. Projekt súčasne umožní zapojenie aj ďalších materských, základných i stredných škôl, nevnímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, a to prostredníctvom výzvy, ktorú zverejní Metodicko-pedagogického centrum.

Mgr. Katarína Mechurová - sociálna pedagogička / koordinátor Školského podporného tímu 0947 923 783

Štúdium sociálnej pedagogiky ukončila magisterským titulom v roku 2011 na Trnavskej univerzite. Prax nadobudla počas pôsobenia na vysokej škole v detských domovoch a reedukačných centrách. Pracovala ako sociálny pracovník v Pedagogicko-psychologickej poradni, neskôr pôsobila ako personálna koordinátorka a asistentka v súkromných spoločnostiach. Jej pracovným zameraním je poradenstvo v oblasti sociálneho a pedagogického prostredia. V tejto oblasti profesie sociálneho pedagóga ide o umožnenie rozhovoru so študentmi tak, aby dospeli k lepšiemu sebapoznaniu, vedeli zhodnotiť, kde majú problém a ako ho možno riešiť. Zároveň sa zaoberá rôznymi výchovnými situáciami a nedostatkami, ktoré súvisia s deťmi, mládežou a ich rodičmi. Poskytuje oporu a pomoc tam, kde nie je nutná terapia, ale postačuje naviesť človeka a pomôcť mu zorientovať sa vo vlastnej situácii.

Mgr. Ľubica Šoltésová - školská psychologička 0904 818 401

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde sa okrem iného špecializovala aj na školskú psychológiu. Dlhoročne pôsobila v občianskych združeniach, kde sa venovala zážitkovej pedagogike a školeniu mäkkých zručností. Pracovala na súkromnej strednej škole a tiež v materských školách, či lesnom klube. Jej poslaním je vytváranie bezpečného prostredia, podpora školy ako celku a rastu všetkých zúčastnených. Ako školská psychologička je tu tak pre žiakov a učiteľov, ako i pre rodičov, vedenie školy, či iných zainteresovaných. Realizuje prevenciu vo forme prednášok, diskusií, workshopov, zdieľania informácií na blogu, nástenkách a pod. Taktiež poskytuje individuálne psychologické poradenstvo, skupinové intervencie, či pomoc pri riešení konfliktov. Pracuje diskrétne a flexibilne a v prípade, že niečo presahuje jej znalosti a schopnosti, vie odkázať ďalej na kompetentných odborníkov.

Mgr. Mária Kořínková - sociálna pracovníčka/pedagogická asistentka 0947 923 784

V predchádzajúcom zamestnaní  pracovala ako sociálny pracovník v Domove sociálnych služieb, chcela sa posunúť o krok ďalej a pokračovať na ceste pomoci druhým v inej pomáhajúcej profesii, preto sa rozhodla uchádzať o pozíciu pedagogickej asistentky. Nakoľko  si myslí, že i napriek mnohým životným prekážkam sme to my, kto kreuje náš život, sa stotožňuje s citátom Carla Junga: „Nie som tým, čo sa mi stalo. Som tým, čím sa rozhodnem byť.“

Bc. Iveta Kubinová - pedagogická asistentka 0947 923 784

Študuje špeciálnu pedagogiku – poradenstvo na Univerzite Palackého v Olomouci. Venuje sa začleneniu študentov do kolektívu školy a triedy, pomáha im pri problémoch vo vzdelávaní. V prípade potreby asistuje študentom v triedach pri problémoch s učivom

Bc. Simona Chytilová - pedagogická asistentka 0947 923 784

Študovala psychológiu v Bratislave a už počas štúdia pracovala v súkromnom sektore, kde zostala aj po ukončení bakalárskeho štúdia. Neskôr ju však oslovila práca so žiakmi s poruchami autistického spektra. Nasledujúce 3 roky pôsobila v špeciálnej triede ako pedagogická asistentka. Na SPŠE Hálova pomáha žiakom  na hodinách nielen s učivom, ale aj so začlenením sa do kolektívu. Dôležitá je pre ňu otvorená a priateľská komunikácia. 

Inklúzia Dolný baner