inklu4

Pomáhajúce profesie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 23. augusta 2019  vyzvanie pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Prijímateľom tohto národného projektu bude Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

     Ministerstvo školstva naďalej pokračuje v podpore inkluzívneho vzdelávania na školách. Výzvy na dopytovo orientované projekty V ZŠ úspešnejší a V ZŠ úspešnejší II umožnili vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov. Do týchto výziev sa zapojili stovky škôl z celého Slovenska. Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ taktiež podporuje inkluzívne vzdelávania a skvalitňuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s cieľom zabezpečenia rovnaké prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov.

     Nový národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ bude nadväzovať na spomínané projekty a zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

     Z dôvodu synergií a zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporí asistentov a členov inkluzívnych tímov na školách, ktorí boli zapojení do NP Škola otvorená všetkým. Projekt súčasne umožní zapojenie aj ďalších materských, základných i stredných škôl, nevnímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, a to prostredníctvom výzvy, ktorú zverejní Metodicko-pedagogického centrum.

Anička

MGR. Anna PITTNEROVÁ - školská psychologička 0949 015 295

V roku 2016 ukončila magisterské štúdium na  Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore psychológia. Venuje sa preventívnym programom zameraným na rizikové správanie dospievajúcich, preventívnym sociálno-výchovným činnostiam v škole, práci s motiváciou a zmenou v rodinách a pároch a poradenskému procesu v práci s deťmi, rodinou a skupinou.

Alena

MGR. Alena Khandlová - sociálna pedagogička 0948 015 285

V roku 1998 ukončila magisterské štúdium na  Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore pedagogika.  V ďalších rokoch si priebežne rozširovala kvalifikáciu v odbore etická výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania a manažér vzdelávania.  Do roku 2008 pôsobila ako stredoškolská  učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov. Venovala sa príprave študentov na Olympiády ľudských práv a bola  koordinátorkou pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Od roku 2008 pôsobila ako manažérka vzdelávania, poskytovala poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania, kariéry a osobnostného rozvoja .

Nový blog inkluzívneho tímu

Články, zamyslenia, ale aj praktické rady našich inkluzivistov
NEW BLOG
inklu5