Pomáhajúce profesie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 23. augusta 2019  vyzvanie pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Prijímateľom tohto národného projektu bude Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

     Ministerstvo školstva naďalej pokračuje v podpore inkluzívneho vzdelávania na školách. Výzvy na dopytovo orientované projekty V ZŠ úspešnejší a V ZŠ úspešnejší II umožnili vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov. Do týchto výziev sa zapojili stovky škôl z celého Slovenska. Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ taktiež podporuje inkluzívne vzdelávania a skvalitňuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s cieľom zabezpečenia rovnaké prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov.

     Nový národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ bude nadväzovať na spomínané projekty a zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

     Z dôvodu synergií a zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporí asistentov a členov inkluzívnych tímov na školách, ktorí boli zapojení do NP Škola otvorená všetkým. Projekt súčasne umožní zapojenie aj ďalších materských, základných i stredných škôl, nevnímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, a to prostredníctvom výzvy, ktorú zverejní Metodicko-pedagogického centrum.

MGR. Anna PITTNEROVÁ - školská psychologička

V roku 2016 ukončila magisterské štúdium na  Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore psychológia. V roku 2019 začala výcvik v PCA poradenstve a psychoterapii na Českom inštitúte PCA v Brne. Venuje sa preventívnym programom zameraným na rizikové správanie dospievajúcich, preventívnym sociálno-výchovným činnostiam v škole, práci s motiváciou a zmenou v rodinách a pároch a poradenskému procesu v práci s deťmi, rodinou a skupinou.

MGR. Erika ČURMOVÁ - pedagogická asistentka

V roku 2002 ukončila magisterské štúdium na  Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore učiteľstvo hudobnej výchovy a náboženskej výchovy. V roku 2010 absolvovala na UPJŠ v Košiacich  štátnu skúška z anglického jazyka. Sedem rokov pôsobila ako organistka, zbormajsterka a učiteľka v USA – v St. John Nepomucene Church, New York a 4 roky ako učiteľka na ZŠ a SŠ na Slovensku.

Bc. Soňa HRÁDELOVÁ - pedagogická asistentka

V rokoch 2008 až 2009 študovala na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici v odbore prekladateľstvo/tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk. V roku 2008 absolvovala na Štátnej jazykovej škole v Trenčíne všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka, spolu s jazykovým certifikátom Goethe- Zertifikat C1. V roku 2014 ukončila na FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bakalárske štúdium v odbore  učiteľstvo predmetov: anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra. Pôsobila ako lektorka anglického a nemeckého jazyka v jazykových školách, a tiež ako pedagogická asistentka na základnej škole. V súčasnosti pokračuje v externom magisterskom štúdiu v odbore anglický jazyk a literatúra.