Študijné odbory

2675 M elektrotechnika 

ŠkVP

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda princípy činnosti elektronických zariadení, PC, periférnych zariadení PC, sieťových aktívnych prvkov a komunikačných protokolov sietí. Dokáže zostavovať PC z hardwarových komponentov, pracovať s operačnými systémami, realizovať projekty štruktúrovanej kabeláže a vlastné návrhy serverovní.

2561 M informačné a sieťové technológie 

ŠkVP

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda princípy konštrukcie, štruktúry a činnosti HW počítača, programovanie v jazykoch C++, C# a JAVA, open-source programovanie, bezpečnosť prenosu a spracovania údajov, koncepty vytvárania sietí a ich bezpečnosti. Dokáže navrhnúť a zrealizovať integrované IKT riešenia, vykonávať odbornú správu a odstraňovať poruchy v komplexných IKT aplikáciách.

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda pokročilejšie pracovné postupy pre správu, diagnostiku a odstraňovanie porúch v PC a komunikačných sieťach. Dokáže optimalizovať PC siete za účelom zvýšenia kvality, priepustnosti či výkonnosti sieťového riešenia.

2567 M multimédiá 

ŠkVP

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda návrh a spracovanie digitálnych dát do formy printových publikácií, reklamy či korporátnej identity. Ovláda a používa multimediálnu techniku pre spracovanie zvuku, obrazu, videa a postprodukčné úpravy v grafických systémoch ADOBE. Ovláda základy animačnej tvorby (MOCAP), kompozície, strihovej tvorby a dramaturgie pre komerčnú audiovizuálnu tvorbu alebo tvorbu počítačových hier. V neposlednom rade ovláda základné webové technológie, analytiku a problematiku e-commerce. Výsledkom 4-ročného štúdia multimédií je suma moderných digitálnych a multimediálnych kompetencií pre široké uplatnenie sa nie len v samotnej audiovizuálnej tvorbe. Do vzdelávania sa zapoja mnohí externisti z konkrétnej špecifickej sféry, televízií, game štúdií a reklamných spoločností.

2573 M programovanie digitálnych technológií – oblasť prípravy programovanie hier a hybridných aplikácií (odbor v experimentálnom overovaní)

ŠkVP

Študijný odbor je zameraný na programovanie hier alebo programovanie hybridných aplikácií pre rôzne hardvérové a softvérové platformy s využitím moderných vývojových nástrojov, postupov a jazykov. Absolvent je pripravený samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti návrhu, vývoja, testovania, predaja a programovania hier alebo hybridných aplikácií. ako aj činnosti súvisiace s implementáciou inteligentných technológií.