Odborná stáž v Prahe spoločná fotografia banner

Odborná stáž v Prahe

V rámci kľúčovej akcie „Medzinárodná mobilita – dnes nová skúsenosť, zajtra profesia“ medzinárodného  programu   ERASMUS+  2019   sa   uskutočnila   dvojtýždňová   odborná   stáž 10 vybraných tretiakov 3. ročníka študijného odboru 2675 M elektrotechnika  s oblasťou prípravy na televíznu, komunikačnú a multimediálnu techniku. Na odbornú stáž boli vybraní tretiaci podľa kritérií, ako študijný priemer,  správanie, hodnotenie z odborných predmetov, aktivita   a angažovanosť,  odporúčanie   triednym   učiteľom  a učiteľmi   odborných   predmetov a na základe „motivačného listu“, v ktorom uviedli, prečo by práve oni mali byť vybraní.

Medzinárodná   odborná   stáţ   v partnerskej  škole   Vyšší  odborná   škola   informačních   študií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Novovysočanská 280/48, Praha 9 (sssep9) sa mala uskutočniť od 01.  marca  2020  do  14.  marca  2020.  Uzatvorenie školy a zákaz  prítomnosti  ţiakov  v škole z rozhodnutia   bezpečnostnej  rady  Českej  republiky z dôvodu zabránenia šíreniu koronavírusu nám mierne narušilo celkové plány odbornej stáţe.

Žiaci boli na  mobilitu pripravovaní na pravidelných stretnutiach s organizátormi stáže. Vyučovanie v partnerskej škole prebiehalo v odborných učebniach školy. Účastníci získali vedomosti, zručnosti a profesionálne kompetencie s ohľadom na potreby zamestnávateľských organizácií v EÚ v oblasti práce s multimédiami.

Vzdelávacia jednotka „Návrh a tvorba multimediálnej interaktívnej aplikácie“ bola zameraná

  • získať praktické  zručnosti v práci s rôznymi softvérovými nástrojmi pre tvorbu multimediálnych diel v 2D a následne v 3D zobrazení;
  • navrhnúť a vytvoriť multimediálnu interaktívnu aplikáciu a následne ju umiestniť na vybrané médiá (CD, DVD) alebo internet;
  • vyhodnotiť realizované riešenie (vlastné prínosy, novosti projektu);
  • navrhnúť bliţšie špecifikované vylepšenie vybraného softvérového  riešenia implementáciou do existujúceho projektu;
  • na získanie praktických zručností pri práci so softvérovými nástrojmi pre tvorbu multimediálnych diel v 2D  a následne  v 3D zobrazení (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, CINEMA 4D);

 

Dvaja lektori v prijímajúcej organizácii ohodnotili  vedomosti  a  zručnosti účastníkov  po realizácii každej vzdelávacej jednotky v  dokumente  Monitorovanie  a  hodnotenie  účastníka stáže. Sprevádzajúca osoba navrhla na základe hodnotenia zahraničných lektorov a vlastného pozorovania účastníkov mobilít bodové hodnotenie, ktoré zapísali do dokumentu Záznam o uznávaní vzdelávacích výstupov medzinárodných žiackych mobilít. Hodnotenie sa prenieslo a zohľadnilo v predmetoch spracovanie  multimédií a prax 3. ročník. Absolvované vzdelávacie jednotky boli  potvrdené  žiakom v  medzinárodnom certifikáte Europass Mobilita a v Certifikáte o odbornej stáži z VOŠ a SŠSE Praha.

Účastníci si zlepšili svoju sociálnu a profesionálnu komunikáciu, ktorá im umožní lepšie naštartovať ich profesionálnu kariéru. Po vyučovaní a počas víkendu boli aktivity zamerané na spoznávanie miestnych a kultúrnych zvykov, športové aktivity (napr.  v  jump  aréne);  spoznávanie,  fotografovanie  a natáčanie histórie i súčasnosti dennej aj večernej Prahy.

Realizáciou projektu  sme  dosiahli  vytýčené  ciele  –  prostredníctvom  pripravených  vzdelávacích jednotiek spájať teóriu s praxou, zvýšiť odborné kompetencie účastníkov zahraničnej stáže v oblasti multimediálnej tvorby a zlepšiť  možnosť ich  uplatnenia sa  v ďalšom štúdiu a praxi.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp