Interná časť maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020 banner

Interná časť maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020

Vyučovanie sa  pre žiakov 4. ročníka SPŠE Hálova končí 7. mája 2020.

V školskom  roku  2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej  časti  a  praktickej  časti odbornej  zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne:

Výsledná známka z maturitnej  skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka sa získa ako aritmetický priemer známok z uvedených predmetov.

Výsledná známka z teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa vypočíta ako aritmetický priemer známok z odborných predmetov teoretického vzdelávania (STN, ELK, ELE, AUT, TEL, EKN, POS/MMT).

Výsledná známka z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa vypočíta ako aritmetický priemer známok z odborných predmetov praktickej prípravy (PRA, API, ADK,  ELM, SIE, VYT, GRS/SPM). Známka za II. polrok 4. ročníka predmetu prax sa určí na základe hodnotenia písomnej časti komplexnej odbornej práce a prezentácie KOP, ktoré žiak doručil škole v elektronickej forme.

Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na  1;  2,5  sa  zaokrúhľuje  na  2;  3,5  sa  zaokrúhľuje na 3  a 4,5  sa  zaokrúhľuje na  4.

Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020.

Žiak SPŠE Hálova prihlásený na maturitnú skúšku z anglického jazyka na jazykovej úrovni B2 vykoná internú časť  maturitnej skúšky:

  • prezenčne podľa maturitných zadaní z ANJ na jazykovej úrovni B2 v termíne od

25. mája do 13. júna 2020 alebo

  • sa s jeho písomným súhlasom uskutoční interná časť maturitnej skúšky administratívne  a na maturitnom vysvedčení bude uvedená jazyková úroveň B1 zodpovedajúca úrovni vyučovania anglického jazyka.

SPŠE Hálova sprístupní výsledné známky žiakovi do 12. mája 2020.

Ak žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu MS a do  15.  mája  2020  písomne oznámi svoj nesúhlas na SPŠE, Hálova 16, Bratislava alebo na skola@spsehalova.sk, vykoná internú časť MS z tohto predmetu v termíne od 25. mája do 13. júna 2020.

Komisionálne skúšky žiakov 4. ročníka, riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky,  sa uskutočnia prezenčne 6. mája 2020 – žiakom pošleme elektronickú pozvánku.

Vysvedčenie za 4. ročník štúdia vydá SPŠE Hálova spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020 – termín oznámime dodatočne.

Termín overovania elektrotechnickej spôsobilosti úspešných absolventov SPŠE Hálova oznámime dodatočne.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp