Sucasnost

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava (ďalej len "SPŠE Hálova")

je od 1. 9. 1991 samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku stredného odborného školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydala Školská správa Bratislava VI zmocnená ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 542/1990 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Zriaďovaciu listinu č. 1072/1991 vydala riaditeľka Školskej správy Bratislava VI dňa 28. 6. 1991. V súlade so zákonom č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov začal plniť funkciu zriaďovateľa SPŠE (vtedy ešte "Markova 1") Krajský úrad Bratislava.

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1. 7. 2002 kompetencie zriaďovateľa na Bratislavský samosprávny kraj.

Bratislavský samosprávny kraj vykonáva správu SPŠE Hálova na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. Odbor školstva, mládeže a športu BSK má vo vzťahu k SPŠE kompetencie v oblasti riadiacej, t. j.:

  • spravovanie výkonov SPŠE Hálova podľa počtu tried a žiakov,
  • návrh na zmeny v sieti SPŠE Hálova,
  • spracovanie personálnej agendy riaditeľky SPŠE Hálova.

Základným predmetom činnosti SPŠE Hálova je zabezpečenie výchovno-vzdelávacej práce na úseku stredného odborného školstva.

SPŠE Hálova poskytuje výchovu a vzdelávanie v odboroch denného štúdia

  • 2675 M elektrotechnika (v oblastiach prípravy na povolanie: počítačové systémy a televízna, komunikačná a multimediálny technika),
  • 2561 M informačné a sieťové technológie (v oblasti prípravy na povolanie vývoj IKT riešení)

a tiež v odbore pomaturitného štúdia

  • 2675 N elektrotechnika (v oblasti prípravy na povolanie počítačové systémy).

Štúdium vo všetkých odboroch SPŠE Hálova sa ukončuje maturitnou skúškou.

Riaditeľka SPŠE Hálova vykonáva štátnu správu v I. stupni v zmysle § 5 zákoan č. 596/2003 Z. z..