Sucasnost
Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej 16 v Bratislave-Petržalke

bude onedlho oslavovať 25 rokov svojej existencie.Od roku 2012 jeSPŠE Hálova súčasťou Centra odborného vzdelávania a prípravy v elektrotechnike a informačných technológiách, do ktorého ďalej patria: SOŠ Hlinícka, SPŠE K. Adlera, SPŠE Zochova a SOŠ Rybničná.

Školský vzdelávací program SPŠE Hálova vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 4-ročný študijný odbor 2675 M elektrotechnika ukončovaný maturitnou skúškou. V prvých dvoch ročníkoch nadobudnú študenti základné vedomosti a praktické zručnosti v odbore. V treťom a štvrtom ročníku pokračujú v štúdiu vo zvolenej oblasti prípravy – počítačové systémy alebo multimediálna technika. Špecifiká oblastí prípravy sa pružne prispôsobujú aktuálnym poznatkom vedy a techniky a najmä požiadavkám trhu práce.

Popri vhodne zvolených oblastiach prípravy sa na kvalite absolventov podieľajú aj vhodne zvolené formy a metódy vzdelávania. Hlavným cieľom je aktivizácia študentov v procese vzdelávania. Väčšinu vyučovacích predmetov študenti absolvujú po 8 až 15-členných skupinách v učebniach s výpočtovou technikou, v laboratóriách a v špecializovaných učebniach praxe. Škola disponuje 220 PC pracoviskami a tromi multimediálnymi učebňami, ktoré slúžia aj na prezentácie študentských projektov. Veľmi obľúbené sú semináre spojené s nácvikom praktických zručností, vedené zástupcami renomovaných firiem. Študenti získavajú priamo od odborníkov z praxe cenné informácie na témy: Zapojenie a realizácia elektronických zabezpečovacích systémov – alarmy, Analógové a IP kamerové systémy, Servis kancelárskej techniky, Inteligentné elektroinštalácie, Administrácia LAN sietí, Realizácia a servis EPS. Študenti sa učia aj hravými metódami a prácou na zaujímavých projektoch. Majú založenú vlastnú študentskú obchodnú spoločnosť, v ktorej prakticky trénujú všetky činnosti spojené s vedením firmy. Vďaka modernému spôsobu vzdelávania SPŠE Hálovazískala v roku 2013 poďakovanie štátneho tajomníka ministerstva školstva za prínos k inováciám v odbornom vzdelávaní.

SPŠE Hálova učí pre život. Študenti nadobúdajú kľúčové kompetencie – spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote, spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku a schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách. Nadobudnuté odborné vedomosti a praktické zručnosti uplatňujú absolventi SPŠE Hálova ako zamestnanci rôznych spoločností, ale aj ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Značná časť absolventov SPŠE Hálova pokračuje v štúdiu na vysokých školách technického smeru. Preto je jednou z priorít školy kvalitná príprava z matematiky. Príprava začína súvislým týždňovým sústredením na začiatku prvého ročníka a pokračuje celé štyri roky štúdia mimoriadnou intenzitou. Výsledky externých meraní dokazujú, že sa škole v tejto oblasti darí.

SPŠE Hálova otvára každý rok aj jednu triedu so športovou prípravou, ktorá sa realizuje v spolupráci s Volejbalovým klubom polície Bratislava. Športová príprava je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre loptové hry a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. Triedy so športovou prípravou však navštevujú aj futbalisti, hokejisti, cyklisti, plavci atď.

Študenti SPŠE Hálova majú možnosť získať počas štúdia medzinárodne uznávaný certifikát CISCO, ktorý výrazne zvyšuje ich hodnotu na trhu práce. Získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21vyhlášky Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. je v SPŠE Hálova už niekoľko rokov samozrejmosťou.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava je školou:

  • s pozitívnou pracovnou atmosférou a dobrými medziľudskými vzťahmi,
  • s účelným a moderným vybavením, ktoré prispieva ku kvalite vyučovania a zvyšuje jeho efekt,
  • permanentne budujúcou pozitívne vzťahy s okolím,
  • v ktorej je tvorivá atmosféra založená na dôvere, otvorenosti, demokracii a vzájomnej spolupráci,
  • ktorá vytvára podmienky pre neustále zvyšovanie šancí absolventov na uplatnenie sa v podnikateľskej sfére a na globálnom trhu práce a na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.