Preskočiť na obsah

OpenLab

Základné princípy OpenLabu

OpenLab je určený pre všetkých študentov, ktorí majú motiváciu a pozitívny prístup vziať zodpovednosť za svoje štúdium do vlastných rúk a naučiť sa niečo nové.
Technológie sa neustále menia. Preto to “čo” sa študenti učia je druhoradé. V prvom rade sa rieši to “prečo” a “ako” sa študenti vzdelávajú. V OpenLabe sa kladie dôraz na prístup, čo sa odzrkadľuje aj v tom, ako OpenLab funguje a ako sa hodnotí práca v ňom.

Pozn.: Odporúčame pozrieť si krátke video o koncepte “Start with Why” od Simona Sineka

Systém fungovania je založený na princípoch, ktoré sú štandardom pre OpenLab.

 1. princíp: sloboda & zodpovednosť
  1. OpenLab funguje na princípoch demokratickej triedy – študenti spolurozhodujú o chode a fungovaní OpenLabu. Študenti majú veľa slobody, ktorú je treba vyvážiť veľkou zodpoved-nosťou. Ciele sa určujú spoločne. Všetci sú zodpovední za to, aby sa dohodnuté ciele dodrža-li.
 2. princíp: partnerstvo
  1. V OpenLabe sú všetci rovnocenní, tykájú si, rešpektujú sa, pomáhajú si a pracujú spoločne na dosiahnutí cieľov.
 3. princíp: samostatnosť
  1. V OpenLabe sa využíva samovzdelávací prístup. Ak študent niečomu z prebratého učiva ne-rozumie, alebo nevie, spýta sa najskôr spolužiakov vo svojom tíme, potom spolužiakov z iných tímov, až potom Lab Mastra.
 4. princíp: sebareflexia
  1. V OpenLabe študenti hodnotia svoju prácu sami a priebežne. LabMaster im poskytuje spätnú väzbu, vďaka ktorej môžu napredovať.

 

Základné princípy si LabMaster a študenti spoločne prediskutujú, aby si vysvetlili, ako im rozumejú, čo konkrétne pre nich znamenajú a ako chcú v OpenLabe praco-vať. Výsledkom diskusie je Kódex, kde sa jednotlivé princípy pretavia do študentského jazyka podľa výsledkov diskusie.

Napr.:

 • Uvedomujem si, že pracujem v skupine a na hodiny budem vždy chodiť načas.
 • Každý zo študentov môže navrhnúť akúkoľvek zmenu fungovania labu, o ktorej sa bu-de diskutovať a hlasovať. Ak za zmenu zahlasuje ¾ väčšina, tak sa zmena príjme.
 • Budem si vypracovávať všetky domáce úlohy a rozumiem, že je to dôležité pre môj pokrok.
 • Budem pomáhať svojím partnerom, aby urobili čo najväčší pokrok.
 • Na konci každého týždňa (mikro checkpoint) ohodnotím svoju prácu vyplnením dotaz-níka.