Preskočiť na obsah

Programovanie digitálnych technológií

Programovanie digitálnych technológií

Experimentálny študijný odbor 2573 M programovanie digitálnych technológií (PDT) sa po spoločnom základe v I. ročníku rozčleňuje vo vyšších ročníkoch na oblasti prípravy

  • programovanie hybridných aplikácií,
  • programovanie hier.

SPOLUPRÁCA

Školský rok 2023/2024

Na overovaní experimentálneho študijného odboru programovanie digitálnych technológií spolupracuje SPŠE Hálova v triede III.PDT s občianskym združením OpenLab. V triedach I.PDT a II.PDT spolupracuje SPŠE Hálova so spoločnosťou IT v kurze, ktorá má dlhoročné skúsenosti v príprave frekventantov na výkon konkrétnych pracovných pozícií

v oblasti vývoja softvéru.


Školský rok 2024/2025

Štúdium ukončia prví absolventi v odbore PDT – študenti IV.PDT triedy. Ukončí sa experimentálne overovanie odboru PDT, ako aj spolupráca SPŠE Hálova s občianskym združením OpenLab. V triedach I.PDT, II.PDT a III. PDT bude SPŠE Hálova spolupracovať so spoločnosťou IT v kurze.


Vízia:

Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu v spolupráci s IT v kurze získa študent SPŠE Hálova

Osvedčenie o absolvovaní kurzu, vzdelávacieho programu alebo štúdia a po splnení presne definovaných podmienok aj certifikát METIS Academy Certificate (MAC).


VYUČOVACIE PREDMETY

Žiaci sa počas štyroch rokov štúdia v odbore PDT vzdelávajú teoreticky a prakticky v odborných predmetoch: dizajn digitálnych médií, úvod do vývoja počítačových hier, úvod do webových technológií, počítačová veda, programovanie, dizajn digitálnych médií, podnikanie, marketingová komunikácia a reklama, rozvoj v odbore. Samozrejmosťou sú všeobecno-vzdelávacie predmety vrátane dvoch cudzích jazykov – povinného anglického a možnosti výberu medzi nemeckým a španielskym jazykom.

ZÍSKANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

Kvalitu výučby odborných predmetov zabezpečujú učitelia s teoretickými aj praktickými skúsenosťami z predchádzajúcich pracovných pozícií aj mimo školstva. Významnú časť učiteľov odborných predmetov tvoria externisti – zamestnanci spolupracujúcich firiem, ktorí vyučujú predovšetkým prakticky orientované predmety.

Významnú časť praktického vzdelávania absolvujú študenti priamo u zamestnávateľov

  • v 2. a 3. ročníku formou súvislej dvojtýždňovej praxe,
  • vo 4. ročníku formou celoročnej praxe v rozsahu jedného dňa v týždni,
  • v 2., 3. a 4. ročníku formou labov pod vedením odborníkov z praxe.

Kompetencie nadobudnuté v reálnom prostredí otvárajú študentom dvere k plateným a najmä odborným brigádam v čase mimo vyučovania. Zároveň sú výhodou aj pre zamestnávateľov pri vykrývaní pracovných pozícií počas dovolenkových období. Skúsenosti z odbornej praxe sú zároveň obojstranným benefitom pri zvažovaní uzavretia pracovného pomeru absolventa SPŠE Hálova u konkrétneho zamestnávateľa.

NADVÄZUJÚCE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou má absolvent študijného odboru PDT možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napr. Slovenská technická univerzita – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta informatiky a informačných technológií, Paneurópska vysoká škola – Fakulta informatiky. Portfólio vyučovaných predmetov však nevylučuje ani štúdium informatických odborov na Univerzite Komenského alebo na Ekonomickej univerzite.

ZAMESTNANIE V ODBORE

Absolvent je pripravený samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti návrhu, vývoja, testovania, predaja a programovania hier alebo hybridných aplikácií, ako aj činnosti súvisiace s implementáciou inteligentných technológií.

Prezentácie študentských projektov

Ukážky študentských projektov