Školská knižnica

Koordinátor: Mgr. Mária Včasná

Technický pracovník: Ing. Andrea Kuncová

Knižnica má plniť úlohu informačnú, komunikačnú a kultúrnu.

Školská knižnica v SPŠE chce tieto úlohy realizovať v štyroch základných činnostiach:

  • podieľať sa na formovaní mladej generácie
  • podporovať a stimulovať výchovno – vzdelávací proces školy
  • podporovať a rozvíjať individuálne záujmy mládeže
  • poskytovať možnosť oddychu a zábavy

On line katalóg kníh

Vybavenie školskej knižnice:

  • odborná literatúra, beletria
  • IKT technika: notebook, tlačiareň, scener, dataprojektor, plátno, TV, meotar

Priestor školskej knižnice slúži počas vyučovania ako odborná učebňa slovenského jazyka a dejepisu.

Školská knižnica pracuje podľa schváleného plánu činnosti, ktorý je vytvorený na základe a v súčinnosti s cieľmi a potrebami školy, jej tradíciami, ktoré sú zakotvené v školskom vzdelávacom programe, a vychádza zo súčasných možností školy.           

Knižnično-informačné služby:

  • výpožičky knižničných dokumentov v knižnici,
  • poskytovanie ústnych bibliografických informácií,
  • prístup k elektronickému katalógu knižnice,
  • organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí a kurzov.

Výpožičný čas

Utorok  9.00 – 12.00