Preskočiť na obsah

Školská knižnica

Koordinátor: Mgr. Mária Včasná

Technický pracovník: Ing. Andrea Kuncová

Knižnica má plniť úlohu informačnú, komunikačnú a kultúrnu.

Školská knižnica v SPŠE chce tieto úlohy realizovať v štyroch základných činnostiach:

  1. podieľať sa na formovaní mladej generácie
  2. podporovať a stimulovať výchovno – vzdelávací proces školy
  3. podporovať a rozvíjať individuálne záujmy mládeže
  4. poskytovať možnosť oddychu a zábavy
 

On line katalóg kníh

Vybavenie školskej knižnice:

  1. odborná literatúra, beletria
  2. IKT technika: notebook, tlačiareň, scener, dataprojektor, plátno, TV, meotar

 

Priestor školskej knižnice slúži počas vyučovania ako odborná učebňa slovenského jazyka a dejepisu.

Školská knižnica pracuje podľa schváleného plánu činnosti, ktorý je vytvorený na základe a v súčinnosti s cieľmi a potrebami školy, jej tradíciami, ktoré sú zakotvené v školskom vzdelávacom programe, a vychádza zo súčasných možností školy.

Knižnično-informačné služby:

  1. výpožičky knižničných dokumentov v knižnici,
  2. poskytovanie ústnych bibliografických informácií,
  3. prístup k elektronickému katalógu knižnice,
  4. organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí a kurzov.

 

Výpožičný čas

Utorok  9.00 – 12.00