Pomaturitné štúdium – info. banner

Pomaturitné štúdium – info.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava otvára v školskom roku 2019/2020 externé pomaturitné štúdium v študijnom odbore 2675 N elektrotechnika v oblasti prípravy „počítačové systémy“. Štúdium sa realizuje v zmysle § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení ako dvojročné kvalifikačné štúdium, v ktorom žiaci získajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku.

Podmienky prijatia: 1. úspešne absolvovaná maturitná skúška na gymnáziu alebo strednej odbornej škole, 2. zdravotná spôsobilosť uchádzača potvrdená na prihláške na štúdium. Prijímanie prihlášok: do 31. augusta 2019 osobne, poštou alebo elektronicky na skola@spsehalova.sk.

Cieľom štúdia je príprava absolventa s odbornými teoretickými vedomosťami a s praktickou spôsobilosťou pre výkon kvalifikovanej a samostatnej práce v oblasti elektrotechniky a informačno-komunikačných technológií (IKT). Obsah štúdia: odborné predmety v oblasti elektrotechniky a IKT. Školský vzdelávací program: http://www.spsehalova.sk/index.php/uchadzacov/vzdelavaci-program

Organizácia štúdia: teoretické a praktické vyučovanie sa realizuje konzultáciami študentov s vyučujúcimi jednotlivých predmetov v učebniach, odborných učebniach, laboratóriách a dielňach SPŠE Hálova. Absolvent štúdia získa okrem maturitného vysvedčenia z odborných predmetov aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Organizácia 1. ročníka štúdia v školskom roku 2019/2020 9. september 2019 Zápis do 1. ročníka štúdia Úvodné informácie o štúdiu Časový rozvrh štúdia v I. polroku školského roka 2019/2020 od 16. septembra 2019 do 27. januára 2020 I. polrok školského roka 2019/2020 konzultácie každý pondelok podľa rozvrhu v čase od 14.30 h do 19.00 h od 3. februára 2020 do 22. júna 2020 II. polrok školského roka 2019/2020 konzultácie každý pondelok podľa rozvrhu v čase od 14.30 h do 19.00 h Ďalšie informácie: Mgr. Alena Brychtová, zástupkyňa riaditeľky, 02/63 82 34 02

Organizácia štúdia I. ročník
Organizácia štúdia II. ročník 
Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp