Skúška ELS baner

Skúška ELS

Absolventi SPŠE Hálova majú možnosť ihneď po úspešnej maturitnej skúške absolvovať overenie a získať osvedčenie podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Overovanie elektrotechnickej spôsobilosti absolventov SPŠE Hálova sa uskutoční 

v stredu 9. júna 2022 od 8.30 h v prezentačnej učebni (MMU1)

Prihlášku potvrdenú lekárom je potrebné doručiť elektronicky najneskôr do utorka 7. júna 2022 na skola@spsehalova.sk

Poplatok 50,00 € je potrebné uhradiť pred začiatkom skúšky do pokladne školy.

PRIHLÁŠKA

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp