navrat

Zahájenie školského roka

Informácie pre žiakov prvého ročníka

Vážení študenti I. ročníka,

tešíme sa, že vás

v stredu 2. septembra 2020 o 8.00 h

privítame pri vašom prvom slávnostnom vstupe do budovy SPŠE Hálova.

V školskom roku otvárame 5 tried prvého ročníka: I.A, I.B, I.C,  I.D a I.E. Služba pri vchode usmerní každého z vás do správnej triedy a učebne.

Prvý školský týždeň sa budeme najmä spoznávať. Úprimne si želáme, aby ste sa stali „Hálovákmi telom aj dušou“.

Program žiakov začne o 8.15 h, od deviatej budú nasledovať triednické práce. Ukončenie programu prvého dňa školského roka 2020/2021 predpokladáme do 11.30 h.

Od pondelka 7. septembra 2020 sa začnete učiť jednotlivé predmety podľa rozvrhu hodín.

Predpokladáme, že každý z vás má doma počítač s pripojením na internet, pretože je

  • jedným zo štandardných prostriedkov komunikácie medzi študentmi, rodičmi študentov a pedagogickými a odbornými zamestnancami SPŠE Hálova,
  • nevyhnutným prostriedkom k spracovaniu domácich zadaní, protokolov, prezentácií, ročníkových projektov atď.

Keďže významná časť štúdia v oblasti informačných technológií a elektrotechniky prebieha praktickými činnosťami v špecializovaných učebniach, laboratóriách a dielňach, budete potrebovať množstvo materiálu, súčiastok a náradia. Tieto nákupy realizuje SPŠE Hálova s finančnou podporou občianskeho združenia Rodičia škole. O príspevkoch do o. z. budeme rodičov informovať na ZRP 23. septembra 2020 od 17.00 h.

Pri používaní mobilných telefónov, notebookov, tabletov a ďalších mobilných digitálnych zariadení na vyučovaní sa študenti riadia školským poriadkom SPŠE Hálova a pokynmi vyučujúcich jednotlivých predmetov.

Želáme vám úspešný štart stredoškolského štúdia!

V Bratislave 26. augusta 2020                                                                                                                                Ing. Iveta Šafránková

                                                                                                                                                                                        riaditeľka

Všeobecné informácie pre všetkých

Nový školský rok začíname

2. septembra 2020 o 8:00 h v určených učebniach.

Každý žiak je povinný priniesť do školy vyplnené

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo usmernenia a odporúčania k organizácii vyučovania https://www.minedu.sk/data/att/16974.pdf

Celoplošne sú stanovené podmienky pre vstup do školy Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy Ďakujeme, že si ich dôkladne preštudujete a budete dodržiavať, rovnako aj všetky hygienické preventívne a bezpečnostné zásady https://www.minedu.sk/data/att/16999.jpg

Zmeny budú prebiehať s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR alebo MŠVVaŠ SR.

Triedni učitelia oboznámia žiakov s programom školy a plánom vyučovacieho procesu v období od 03. 09. 2020 do 20. 09. 2020.

Ukončenie programu prvého dňa školského roka 2020/2021 predpokladáme do 11:30 h.

Všetky potrebné informácie k ubytovaniu na internáte sú na www.sosch.sk V prípade záujmu kontaktujte loffayova@sosch.sk

Všetky uvedené prílohy nájdete na webe MŠVVaŠ SR

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp