Otvorenie školského roka banner

Zahájenie školského roka

Informácie pre žiakov prvého ročníka

Vážení študenti I. ročníka,

tešíme sa, že vás

v stredu 2. septembra 2020 o 8.00 h

privítame pri vašom prvom slávnostnom vstupe do budovy SPŠE Hálova.

V školskom roku otvárame 5 tried prvého ročníka: I.A, I.B, I.C,  I.D a I.E. Služba pri vchode usmerní každého z vás do správnej triedy a učebne.

Prvý školský týždeň sa budeme najmä spoznávať. Úprimne si želáme, aby ste sa stali „Hálovákmi telom aj dušou“.

Program žiakov začne o 8.15 h, od deviatej budú nasledovať triednické práce. Ukončenie programu prvého dňa školského roka 2020/2021 predpokladáme do 11.30 h.

Od pondelka 7. septembra 2020 sa začnete učiť jednotlivé predmety podľa rozvrhu hodín.

Predpokladáme, že každý z vás má doma počítač s pripojením na internet, pretože je

  • jedným zo štandardných prostriedkov komunikácie medzi študentmi, rodičmi študentov a pedagogickými a odbornými zamestnancami SPŠE Hálova,
  • nevyhnutným prostriedkom k spracovaniu domácich zadaní, protokolov, prezentácií, ročníkových projektov atď.

Keďže významná časť štúdia v oblasti informačných technológií a elektrotechniky prebieha praktickými činnosťami v špecializovaných učebniach, laboratóriách a dielňach, budete potrebovať množstvo materiálu, súčiastok a náradia. Tieto nákupy realizuje SPŠE Hálova s finančnou podporou občianskeho združenia Rodičia škole. O príspevkoch do o. z. budeme rodičov informovať na ZRP 23. septembra 2020 od 17.00 h.

Pri používaní mobilných telefónov, notebookov, tabletov a ďalších mobilných digitálnych zariadení na vyučovaní sa študenti riadia školským poriadkom SPŠE Hálova a pokynmi vyučujúcich jednotlivých predmetov.

Želáme vám úspešný štart stredoškolského štúdia!

V Bratislave 26. augusta 2020                                                                                                                                Ing. Iveta Šafránková

                                                                                                                                                                                        riaditeľka

Všeobecné informácie pre všetkých

Nový školský rok začíname

2. septembra 2020 o 8:00 h v určených učebniach.

Každý žiak je povinný priniesť do školy vyplnené

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo usmernenia a odporúčania k organizácii vyučovania

Celoplošne sú stanovené podmienky pre vstup do školy Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy Ďakujeme, že si ich dôkladne preštudujete a budete dodržiavať, rovnako aj všetky hygienické preventívne a bezpečnostné zásady.

Zmeny budú prebiehať s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR alebo MŠVVaŠ SR.

Triedni učitelia oboznámia žiakov s programom školy a plánom vyučovacieho procesu v období od 03. 09. 2020 do 20. 09. 2020.

Ukončenie programu prvého dňa školského roka 2020/2021 predpokladáme do 11:30 h.

Všetky potrebné informácie k ubytovaniu na internáte sú na Sosch V prípade záujmu kontaktujte loffayova@sosch.sk

Všetky uvedené prílohy nájdete na webe MŠVVaŠ SR

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp