Verejný obstarávateľ zverejňuje zámer vyhlásiť prieskum trhu na predmet zákazky: 
Dodanie 8 ks školských licencií CorelDraw, Graphic Suite Special Edition CZ v rámci projektu grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2018
Predpokladaná hodnota zákazky: do 1 400,00 €  s DPH
Kontakt: skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: "Maľovanie stropu a stien v malej telocvični" bolo úspešne ukončené dňa 13. 06. 2018.
Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.
 
 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: "Rekonštrukcia telocvične - výmena podlahy a obkladu, rekonštrukcia sociálneho zariadenia" bolo úspešne ukončené dňa 16. 04. 2018.
Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť RE-ARCH a.s., Farebná 15-17, 821 05 Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.